Pressmeddelande 2020-11-19

Treårigt projekt ska lyfta Designarkivet

Ett treårigt projekt ska bidra till att Designarkivet i Pukeberg lyfts fram och kan få ett nationellt erkännande.

Regionala utvecklingsnämnden sa på torsdagen ja till ansökan från Kalmar konstmuseum om 660 000 kronor ur så kallade 1:1-medel till metodutvecklingsprojektet Lära om arkivet.

Det är Designarkivet i Pukeberg, som är utgångspunkten i projektet. Här finns ett rikt och högkvalitativt innehåll med över 120 000 skisser av Sveriges ledande designer från tidigt 1900-tal och framåt.

I regionens kulturplan prioriteras att Designarkivet ska få ett nationellt erkännande och ansvar som designarkiv med nationella medel. Projektets mål är att öppna upp arkivet för nya grupper och fördjupa innehållet för att skapa såväl en stark regional förankring som nationell betydelse och ett internationellt intresse.

Konkret handlar det om att pröva hur design och hantverk kan bidra till en lokal utveckling, stärka samverkan med civilsamhället och genom det forma innovationer för en hållbar utveckling.

Det treåriga projektet har en total budget på 5,8 miljoner där finansieringen kommer från olika håll.

Sverigedemokraterna ville att frågan skulle återremitteras för förtydligande och konkretisering av syftet med projektet. SD var dock ensamt bakom kravet.

Utökad ansökan om statliga kulturpengar

Regionala utvecklingsnämnden kompletterar den tidigare beslutade ansökan till Statens Kulturråd om utökat statligt stöd med ytterligare 500 000 kronor för utvecklingssamarbeten mellan regionerna i södra Sverige.

Samtliga sex regioner i Regionsamverkan Sydsveriges kommer att ha en gemensam skrivning om utökat stöd på 500 000 kronor per region i förhandlingsframställan om extra statliga medel. Syftet är att skapa möjlighet för regionerna att tillsammans ta ett större egenansvar för utvecklingssamarbeten mellan regionerna inom fler konst- och kulturområden.

Därmed omfattar Region Kalmar läns begäran om ett utökat statligt stöd totalt 6,5 miljoner kronor, utöver ordinarie uppräkning. Anledningen till kompletteringen är att Kulturrådet förlängt ansökningstiden och redovisat nya förutsättningar, sedan regionala utvecklingsnämndens beslut vid förra sammanträdet i oktober.

Region Kalmar län ska också tydliggöra sina äskanden för de tillfälliga förstärkningar som nu blir permanenta statliga medel i kultursamverkansmodellen till och med 2023 avseende musikalisk scenkonst och stärkta bibliotek.

Slutredovisning av Östersjöprojekt

Regionala utvecklingsnämnden fick vid torsdagens sammanträde en slutredovisning av projektet Umbrella,  ett projekt inom EU:s Södra Östersjöprogram. Umbrella-projektet har arbetat med att på olika sätt öka möjligheterna för mindre kommuner, frivilligorganisationer och andra mindre lokala eller regionala organisationer att delta i internationella samarbeten. Forskning visar att begränsad kapacitet i mindre kommuner och organisationer gör att de i allt för liten utsträckning använder EU:s program och fonder för egen verksamhetsutveckling.

Fokus i projektet har varit att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men framför allt att utveckla nya. Till exempel har deltagare från regionen vid olika Umbrella-arrangemang träffat kommuner och organisationer från andra länder och utvecklat nätverk som i flera fall lett till särskilda projekt.

Ett exempel är ”Crossroads” - ett samarbete mellan muséer i hamnstäder som Klaipeda, Gdansk, Wismar och Kalmar, som leds av Kalmar läns museum. Projektets syfte är att använda tidsresemetoden för att integrera nyanlända.

Ett annat är ”Bullhead” - ett såddfinansieringsprojekt där regioner, kommuner, universitet och fiskare och deras organisationer i Sverige, Danmark, Polen, Litauen och Lettland samarbetar för att undersöka möjligheterna till kommersiellt fiske av Svartmunnad Smörbult. Projektet leds av Kalmar kommun.

Ett tredje är ”WaterMan” där regioner, kommuner och bolag ansvariga för vattenförsörjning arbetar för att förbättra vattenkvalitet och vattentillgång. Projektet har partners i Sverige, Polen, Danmark, Litauen och Ryssland. Region Kalmar och Kalmar kommun är partner i projektet. 

Men Umbrella-projektet är bara ett första steg i att höja kapaciteten för internationellt samarbete bland mindre aktörer. Svenska Institutet har sett nyttan med Umbrella-projektet och har därför beslutat att ekonomiskt stödja en fortsättning av aktiviteterna under 2021 i ”Umbrella 2”.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet