Bild på Shanghai
Pressmeddelande 2020-08-26

Shanghai-kontor avvecklas

Kontoret i Shanghai som drivs gemensamt av Region Kalmar län, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet avvecklas när nuvarande projekt löper ut.

Det beslöt regionala utvecklingsnämnden vid sitt sammanträde på onsdagen.

Småland China Support som är det officiella namnet för verksamheten har funnits sedan 2012. Syftet har varit att stödja små och medelstora företag i deras arbete att skapa affärsmöjligheter i Kina, samt att rekrytera betalande studenter till Linnéuniversitetet.

I samband med att den nuvarande projektfinansieringen upphör 2020 har en utvärdering gjorts där också framtiden för kontoret har bedömts. Rapporten konstaterar till exempel att det inte kunnat skapas några nya långsiktigt fungerande finansieringsalternativ samt att covid-19-pandemin delvis skapat nya förutsättningar för ett fortsatt regionalt arbete gentemot Kina. Linnéuniversitetet kommer troligtvis inte att ha någon personal på plats från och med 2021. Dessutom har intresset från andra län och regioner om en samverkan kring verksamheten varit låg. En fortsatt satsning framöver bedöms därför inte möjlig.

Det exportfrämjande arbetet mot Kina som andra länder kommer att fortsätta, men inga särskilda resurser läggs på arbete mot just Kina.

Frågan om avvecklingen av Småland China Support har hanterats parallellt med Region Kronoberg som redan tagit beslut.

Fortsatt satsning på att skapa Matens hus

Regionala utvecklingsnämnden satsar 875 000 kronor under 2020-2021 för det fortsatta arbetet med att etablera ett Matens hus i Kalmar län.

Det var i regionplanen 2019-2021 som uppdraget om att utreda ett Matens hus gavs.  Vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde på onsdagen slutredovisades utredningen, som nu går vidare till regionstyrelsen.

Konkret kommer arbetet med att skapa ett Matens hus att fortsätta genom att intresserade aktörer får skicka in intresseanmälningar. Maximalt kommer sedan fem aktörer att väljas ut som vardera får 75 000 kronor för att ta fram varsin plan för genomförande.

Sedan ett eller flera vinnande förslag valts ut av en jury avsätter Region Kalmar län en halv miljon kronor för att ta fram en konkret genomförandeplan.

Ambitionen är sedan att Region Kalmar län medfinansierar den reella satsningen med 7,5 miljoner kronor under perioden 2022-2026. Förutsättningen är att en långsiktig hållbar affärsplan och annan finansiering finns till minst 50 procent. För att Matens Hus ska stöttas med offentliga medel ska det drivas av en offentlig aktör, stiftelse eller annan icke-vinstdrivande huvudman. Region Kalmar län ser gärna en samverkan med privata aktörer. 

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot att fortsätta arbetet med Matens Hus. Istället ville man att de 875 000 kronorna skulle användas till åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategins handlingsplan.

SD ville i ett tilläggsyrkande att projektet skulle heta något annat än Matens hus. Också detta avslogs.

Två av fem delmål för fossilbränslefri region nådda

En uppföljning har skett av handlingsprogrammet Fossilbränslefri region 2030 och dess mål och aktiviteter. Två av fem delmål som har 2020 som slutår har uppnåtts eller kommer att uppnås i år:

  • att det ska finnas en laddinfrastruktur för elfordon samt minst ett tankställe för biogas i varje kommun under det här året. Uppföljningen visar att det under 2020 kommer att finnas minst ett tankställe för komprimerad biogas i varje kommun, samt ett tankställe för flytande biogas i Kalmar kommun,
  • att de bolag som trafikerar Kalmar läns flygplatser använder minst fem procent flygbiobränsle vid inrikestrafik. Uppföljningen visar att det idag används sex procent miljöbränsle.

Två mål som inte uppfyllts gäller produktion av förnybara drivmedel i Kalmar län. Dels skulle den totala produktionen uppgå till 200 GWh och dels skulle delen biogas uppgå till 160 GWh. I april 2020 låg siffran på cirka 100 GWh där knappt 60 GWh biogas produceras i Kalmar län.

Även målet att alla samhällsbetalda resor i Kalmar län år 2020 skulle vara klimatneutrala är inte uppfyllt. Dock pågår ett intensivt arbete för att nå målet.

Övriga delmål har ett senare slutår, vilket innebär att de inte kan följas upp ännu.

Reviderad konstpolicy

Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige reviderar policyn och riktlinjerna för den offentliga konsten.

Den tidigare dokumentet är från 2014 och översynen är en uppdatering till aktuell lagstiftning. Mer konkret innebär det:

  • nya riktlinjer kring upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i kommuner och region,
  • nya råd och verktyg för hur bild och form kan medverka i den demokratiska processen för en hållbar gestaltad livsmiljö. Det handlar om väl utformade miljöer inom alla samhällssektorer, i kollektivtrafiken, biblioteket, offentliga platser, gaturum och parker, natur-, kultur- och fritidsanläggningar, omsorg, hälso- och sjukvård,
  • nya riktlinjer kring att förhålla sig till barnkonventionen, museilagen och begreppet Armlängds avstånd vid inköp av konst.

Den reviderade konstpolicyn kan antas av enskilda kommuner som sin egen. Den kan också användas som utgångspunkt till en lokal policy.

SD hade fyra yrkande som alla handlade om formerna för konstinköp. Samtliga avslogs.

Beviljade projektmedel

Regionala utvecklingsnämnden sa på onsdagen ja till två projekt på totalt sju miljoner ur så kallade 1:1-medel.

  • Ett vattenprojekt inom EU-programmet Life får fyra miljoner för att under fem år skapa ett nytt arbetssätt för hållbar vattenförsörjning och därmed minska konsekvenserna av framtida torka och vattenbrist, vilket är ett uppdrag från regionplanen 2020-2022. Finansieringen gäller under förutsättning att EU-medel beviljas från Life Climate för 55 procent av den totala finansieringen på 30 miljoner. Projektet genomförs i samverkan mellan Kalmarsundskommissionen (länets sex kustkommuner), Nybro kommun, Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län.

  • Nova Utbildning/Oskarshamns kommun beviljas stöd med maximalt 2 970 000 kronor under två år, till projektet Kompetensutveckling inom industrin i Kalmar län. Projektet syftar till att stärka den enskildes ställning på arbetsmarknaden utifrån arbetsmarknadens och arbetsplatsernas behov. Mer konkret innebär det bland annat att utbilda anställda, ledning och chefer samt bygga upp en långsiktig samverkan mellan utbildningsaktörerna i länet och mellan dem och näringslivet. Beslutet gäller under förutsättning att Europeiska Socialfonden medger EU-medel samt att övrig finansiering är ordnad.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet