Pressmeddelande 2018-12-05

Satsning på ny teknik

Strategin för framtiden är att bygga upp ett eget laboratorium för molekylär genetisk diagnostik i Kalmar.

Det är följden av en utredningsrapport som godkändes av regionstyrelsen på onsdagen. Det är den snabba utvecklingen av analyser av DNA eller kromosomer som innebär att landstinget är redo att ta steget och introducera en analysmetod som går under begreppet NGS (Next Generation Sequensing). I dag finns tekniken vid de större universitetssjukhusen och används till exempel vid utredning av ärftliga sjukdomar och för vägledning vid så kallad målinriktad cancerbehandling.

Moderna behandlingsalternativ är mer individstyrda och därför måste hänsyn tas till patientens genetiska profil. Detta ger nya möjligheter att välja rätt cancerbehandling. Något som inte bara är kostnadseffektivt utan också ger bättre medicinska effekter.

Redan andra året efter att ett molekylärgenetiskt laboratorium har etablerats vid Länssjukhuset i Kalmar innebär det en kostnadsbesparing för landstinget. I dag beräknas landstinget årligen betala 4,3 miljoner för analyser som utförs av andra landsting/regioner. Den egna kostnaden beräknas jämförelsevis bli 2,5 miljoner kronor andra året.

Förutom ett laboratorium föreslås också att en samordnartjänst inrättas och samarbetet med Klinisk genetik i Linköping stärkas genom att det bildas en filial i Kalmar.

Nytt sjukhus i Västervik skulle ta 20 år
Det skulle ta omkring 20 år innan ett helt nytt sjukhus i Västervik skulle kunna stå klart vid E22. Det framgår av svaret på en motion från Kristdemokraterna om att sätta igång en utredning om möjligheten att omlokalisera sjukhuset.

Bara för att sätta upp en byggprojektorganisation skulle det ta två år, utöver det beräknas planering, projektering och produktion ta 15-18 år. Det innebär också en ekonomisk påfrestning då investeringstakten blir väldigt snabb samtidigt som det blir kapitalförstöring när väl fungerande delar av det nuvarande sjukhuset skulle avvecklas i förtid. Följderna utifrån ett medarbetarperspektiv är att det blir mer personalkrävande om vården under en tid bedrivs på två skilda geografiska platser, dels vid det nuvarande sjukhuset och dels vid ett nytt.

Regionstyrelsen konstaterade att inriktningen för fastighetsinvesteringarna vid sjukhuset i Västervik behandlades 2007 i landstingsfullmäktige. Beslutet var i praktiken startpunkten på en större förändringsprocess av Västerviks sjukhus. Tidigare beslut bör därför gälla även i fortsättningen.

Vid regionstyrelsens sammanträde behandlades ytterligare sju motioner:

Det blir inte någon linjelagd trafik med buss till Stångehamnsområdet i Oskarshamn. Resandet är alldeles för lågt, under hela 2017 gjorde exempelvis endast 26 resor med närtrafiken till eller från området. Regionstyrelsen avslog en motion från Britt-Marie Sundqvist (SD) i frågan. De två SD-ledamöterna i styrelsen ville bifalla motionen.
En annan SD-motion om gratis vaccination mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation avslog också. Motivet är att det inte är hälsoekonomiskt att införa TBE-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet. I Kalmar län finns tre begränsade riskområden i norra och mellersta länet där smittskyddsläkaren rekommenderar vaccination. SD-ledamöterna ville bifalla motionen.
Det är inte aktuellt de närmaste åren att införa akutläkare som ny personalkategori. På den grunden avslog regionstyrelsen i M-motion. Men samtidigt pekar styrelsen på att läkarutbildningen står inför förändringar och att en översyn kan bli aktuell om allmäntjänstgöringen (AT) försvinner. M och KD ville bifalla motionen.
En annan M-motion om att undersöka medarbetarnas intresse för att driva sin verksamhet som intraprenad och att erbjuda utbildning om hur man driver en intraprenad avslogs. I svaret pekas på att inom landstingets finns hälsoval med alternativa organisationsformer inom primärvården. Några andra verksamheter bedöms inte aktuella för intraprenad. M och KD ville bifalla motionen.
Malin Sjölander (M) står som undertecknare av en motion om att utveckla arbetssättet kring prostatacancer så att fler män PSA-testar sig. I svaret på motionen konstateras att det inom Sydöstra sjukvårdsregionen pågår ett arbete för att se över informationen och erbjudande om PSA-provtagning. En förstudie pågår inom ramen för Regionalt cancercentrum sydost.
Det arbetssätt att ta till vara resultaten i Öppna jämförelser som styrinstrument i landstingets förbättringsarbete som Kristdemokraterna efterlyser i en motion sker redan i dag. Det konstaterar majoriteten i regionstyrelsen i ett svar på motionen.
Dialogen om att starta en utbildning för medicinska sekreterare vid någon av landstingets folkhögskolor i södra länet fortsätter samtidigt som landstinget inväntar besked om det kan bli någon YH-utbildning för medicinska sekreterare i Nybro. Det svaret får KD på en motion om utbildning av medicinska sekreterare. KD, M och SD ville bifalla motionen.
Samtliga motioner slutbehandlas på regionfullmäktige i Västervik 31 januari nästa år.

Också ett medborgarförslag om att länets naprapater och kiropraktiker ska bli landstingsanslutna och ingå i högkostnadsskyddet tas då upp. Regionstyrelsen avslog för sin del förslaget.

Fler operationer i dagkirurgi
Allt fler operationer ska ske i dagkirurgi där patienten slipper bli inlagd utan kan åka hem samma dag. Det framgår av en utredning som hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist gjort.

Efter en genomgång av olika specialiteter inom vården är det tre typer av operationer som lämpar sig för detta:

Bröstcanceroperationer inleds hösten 2018. Omfattningen beräknas bli 125 operationer årligen.
Urologiska ingrepp. Hela den urologiska verksamheten ses över under 2018-2019. Totalt kan det handla om 100 operationer per år.
Näthinnekirurgi. Under 2019 beräknas den kunna ske i dagkirurgi med hemgång samma dag.
Fördelarna med ökad dagkirurgi i öppenvård är lägre kostnader. Resurser kan då omfördelas till andra delar av sjukvården. För den enskilde patienten är det också en kvalitetsvinst då vistelse på sjukhus i sig är förknippat med risker. Tidig och naturlig återgång till normalt liv leder också till en effektivare rehabilitering.

Ny Sydtaxa nästa år
Regionstyrelsen sade för sin del ja till ett nytt samverkansavtal när det gäller kollektivtrafiken i södra Sverige. Därmed kommer en ny prismodell för trafik över länsgränser att införas 2019.

Den nya Sydtaxan gör det billigare att åka över en länsgräns, vilket gör det billigare att åka från Kalmar till Växjö eller Karlskrona.

Regionfullmäktige tar beslut i januari om det nya avtalet.

Handlingsplaner om digitalisering och bredbandsstrategi
Regionstyrelsen sade på onsdagen ja till två handlingsplaner dels om en regional digital agenda 2019-2020 och dels om en regional bredbandsstrategi för Kalmar län 2019-2025.

Den digitala agendan begränsas till områden av strategisk betydelse och till insatser som kräver gemensam handling mellan olika aktörer över gränser. Agendan omfattar fem områden; kompetens, näringsliv, e-hälsa, infrastruktur och kommunal e-utveckling. Tillsammans med en övergripande del så omfattar dessa områden konkreta insatser rörande till exempel digital kompetensutveckling, ökad samverkan över huvudmannagränser, ökad digitalisering i näringsliv och hos offentliga myndigheter, samt utveckling av e-tjänster.

Regional bredbandsstrategi är ett långsiktigt dokument som beskriver strategiska val på vägen för att möjliggöra digital kommunikation i hela Kalmar län. Framtagande av en regional investeringsmodell för utveckling av bredbandsinfrastruktur, utveckling av trådlös täckning samt testbäddar för öppna nät och data i Kalmar län är några av de utvecklingsinsatser som tas upp i dokumentet. Målet för 2025 är att hela Kalmar län bör ha tillgång till snabbt bredband, digital kommunikation av god kvalitet och att minst 98 procent av alla hushåll och företag samt publika platser ha tillgång till minst 1 Gbit/s

Båda handlingsprogrammen går nu vidare till regionfullmäktige för beslut.

Pensionärsråd och funktionshinderråd
Vid regionstyrelsens sammanträde utsågs ledamöter pensionärsrådet och funktionshinderrådet för 2019-2022.

Pensionärsrådet: Margaretha Lööf Johansson (S), ordförande, Karin Helmersson (C), Pierre Edström (L), Jonas Lövgren (M), Erik Fors (S), Gudrun Brunegård (KD) och Leif Axelsson (SD).

Funktionshinderrådet: Helen Nilsson (S), ordförande, Christer Jonsson (C), Gudrun Brunegård (KD), Johan Nyman (S), Anni Nielsen (SD) och Pierre Edström (L).

Uppdaterad 28 december 2018 Lämna synpunkter på innehållet