En väg leder genom en snötäckt tallskog
Nyhet 2019-12-23

Regionerna i Småland och EU storsatsar på skog och trä

Tre småländska projekt inom skogs- och tränäringen får stöd på sammanlagt 26 miljoner kronor från bland annat Region Kalmar län och EUs strukturfonder.

Region Kalmar län har tillsammans med Region Kronoberg, Region Jönköping och EUs strukturfonder beviljat finansiering av tre projekt inom skogs- och tränäringen. Det är en satsning på sammanlagt 26 miljoner kronor som ska möjliggöra insatser inom kompetensutveckling och mångbruk med skogen som bas.

Samarbetet inom Smålands skogs- och trästrategier mellan Regioner, Länsstyrelser, företag och organisationer är en grund för att hitta gemensamma mål för utveckling.

- Projekten visar på styrkan i samarbetet i Skogs- och trästrategierna och på möjligheterna att driva utvecklingen framåt i alla delar i skogs och träsektorerna säger Magnus Hellgren, samordnare för Smålands skog- och trästrategier.
- Den småländska skogen och de produkter som kommer ur den är en viktig del av vår framtid.

Det aktuella projekten är:

KVIST – Kompetensväxel skog och trä Projektet ska utveckla samarbetet mellan små och medelstora företag i skogs- och träindustrin och akademin. Med projektet hoppas man få fler studenter att göra praktik och examensarbeten inom träindustrin.

Skogens mångbruk kallas projektet som ska organisera mångbrukare med skogen som bas och utveckla arbetet med kompetensutveckling och innovation inom träförädling, naturturism, jakt/fiske och skogens mat. Målsättningen är att skapa en nationell branschorganisation.

Inom projektet InsTrä ska skapas en enhetlig kvalitetssäkrad struktur för kompetensutveckling i träindustrin. Strukturen och verktygen ska kunna användas av olika utbildningsanordnare för att höja kompetensnivån hos anställda och konkurrenskraften hos företagen.

Sedan 2011 har det funnits en trästrategi gemensamt beslutad av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. 2018 var Småland först i landet med att också presentera en regional skogsstrategi. Det har gett oss ett försprång i att omsätta strategierna till projekt och utvecklingsverksamhet.

I Småland finns 2,2 miljoner hektar skog. 77 procent av marken är privatägd av 44 000 skogsägare. Skogen växer årligen med 14,5 miljoner kubikmeter och det avverkas 13,2 miljoner kubikmeter. 15 500 personer arbetar i 1 320 företag inom skog och trä som omsätter drygt 40 miljarder kr.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet