Pressmeddelande 2020-10-19

Regionens investeringsprocess granskad

Revisorerna i Region Kalmar län har låtit granska investeringsprocessen i regionen.

Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen inte helt säkerställer en ändamålsenlig investeringsprocess som kännetecknas av god ekonomisk hushållning och som bidrar till verksamhetsutveckling.

Med granskningen som grund bedömer revisorerna att den struktur som utvecklats för investeringsprocessen, med tvärsektoriellt sammansatta råd, ger en god ändamålsenlighet i beredningsprocessen inför beslut i regionplanen, med goda förutsättningar för en regiongemensam sammanhållen process. För genomförande av större projekt skapas styrgrupper för ett ändamålsenligt genomförande.

Revisorerna har iakttagit att det inte finns någon politiskt beslutad policy eller riktlinjer för investeringsprocessen men att ett sådant ärende är under beredning och förväntas behandlas hösten år 2020. Revisorerna vill understryka vikten av beslut i detta ärende.

Beslutsunderlagen inför inriktningsbesluten ger en översiktligt sammanfattande bild som stöd för den politiska beslutprocessen, där syfte och mål framgår. Samtidigt bedöms att dessa behöver utvecklas avseende behovsbeskrivningar, nyttobedömningar, ekonomiska bedömningar relaterade till verksamhetsmässiga aspekter, samt riskbedömningar.

Vidare bedömer revisorerna att finns underlag i samband med beredningsprocessen som skapar framförhållning och stödjer investeringsplaneringen ur ett långsiktigt perspektiv. Dock är transparensen för låg när det gäller den långsiktiga planeringen, där lokalförsörjningsplaner och lokalstrategiplaner jämte andra behov utgör grund för denna planering.

Revisorernas bedömning är också att det är en brist att lokalförsörjningsplaner och lokalstrategiplanerna inte är behandlade politiskt, då dessa utgör en viktig del i den långsiktiga investeringsplaneringen.

Gällande roller och ansvar i investeringsprocessen är det inte tydligt vem som formellt ansvarar för att efter prövning gå från behovsfas till förstudiefas. Detta är ett viktigt steg i processen, då förstudierna ofta är omfattande och tidskrävande.

Revisorerna bedömer slutligen att det saknas en systematik för uppföljning och utvärdering av stora investeringsprojekt till den politiska nivån ur ett bredare perspektiv än den uppföljningen som sker mot investeringsbudgeten.

Utifrån dessa iakttagelser vid granskningen lämnar revisorerna 14 olika rekommendationer när det gäller framförhållning, ansvar och roller, beslutsunderlag, uppföljning och utvärdering och budgetramar till regionstyrelsen.

Revisorerna vill svar från regionsty­rel­sen med uppgift om vilka åtgärder som pla­neras respektive redan vidtagits för att till­varata rekommendationerna i granskningen. Revisorerna vill ha svar senast den 26 februari 2021.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande för revisorerna i Region Kalmar län             
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef                                                            
0480-842 18

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet