Tåg på Stångådalsbanan.
Pressmeddelande 2022-01-19

Regionen vill se mer väg- och järnvägssatsningar

Region Kalmar län efterlyser nya satsningar på infrastrukturen i Kalmar län utöver de Trafikverket redovisat i sitt förslag till nationell plan 2022-2033.

Det framgår av det yttrande över den nationella plan som regionala utvecklingsnämnden behandlade på onsdagen och som nu går vidare till regionstyrelsen.

I yttrandet pekas på att länet lider av så betydande brister i funktionalitet och tillgänglighet i den fysiska infrastrukturen att det skulle ta 45-80 år att minska dagens fyra arbetsmarknadsregioner. Som en ytterligare konsekvens är det hämmande för den växande industrin och dess godshantering. Regionen konstaterar att Kalmar län legat i den absoluta botten när det gäller medelstilldelning sedan 2010.

För Kalmar län är satsningar på de regionala järnvägarna avgörande för att klara klimatomställningen och bidra till regional tillväxt och utveckling. För södra länet handlar det om Kust till kustbanan och kopplingen till Växjö och Karlskrona. För norra och mellersta delen av länet handlar det om Stångådals- och Tjustbanan och kopplingen till Linköping.

I yttrandet bejakas ett bygge av den nya stambanan. Men om det inte blir stopp för den i Värnamo eller Alvesta/Växjö så kommer Linköping att bli den naturliga anslutningspunkten för tågresenärer från länet till Stockholm. Därför måste Stångådals- och Tjustbanan ses som en integrerad del av det svenska järnvägsnätet.

Konkret efterlyser Region Kalmar län följande när det gäller järnvägen:

  • En ombyggnad av Emmaboda station på Kust till kustbanan bör ingå i planen. Här är regionen beredd till en samfinansiering på 50 miljoner kronor.
  • Ett mötesspår vid Rockneby på Stångådalsbanan bör prioriteras i planen. Mötesspåret är fullt finansierat genom samfinansiering och kommunal medfinansiering.

Däremot anser regionen att det är positivt att Stångdals- och Tjustbanan kommer att få det nya signalsystemet ERTMS enligt planeringen med start 2023. I yttrandet understryks dock att det inte får bli någon försening då nya tåg kommer att tas i drift 2025-2026. Regionen ser också positivt på att Stångådals- och Tjustbanan anges som brist och ska bli föremål för fördjupad utredning.

När det gäller vägarna så riktas kritik mot att flera nödvändiga projekt inte finns med eller är förskjutna i tid i förslaget till nationell plan.

  • Avsnittet Gladhammar-Verkebäck på E22 ska enligt planen få mittsepareringen 2028-2031. Regionen vill att den gamla planen ska gälla, det vill säga 2025-2027. Regionen understryker att det också så viktigt att förbifart Bergkvara byggs enligt plan utan förseningar.
  • Regionen vill se att genomfart Mönsterås på E22 tas upp som en investering. Här finns en avsiktsförklaring mellan Mönsterås kommun och Trafikverket.
  • Också E 22 genom Verkebäck - en av de sista större flaskhalsarna på E 22 - bör namnges som investeringsobjekt i planen,
  • Regionen ser allvarligt på att Trafikplats Glasporten, Nybro, inte finns med i planen. Här finns en avsiktsförklaring och medfinansieringsavtal med Trafikverket om en kommunal medfinansiering på 40 av de 120 miljonerna som investeringen beräknas kosta.

Förslaget till yttrande behandlas också av kollektivtrafiknämnden på torsdag innan det går vidare till regionstyrelsen som slutbehandlar det innan det skickas in till Trafikverket.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet och ville att yttrandet skulle omformuleras så att nya spår för höghastighetståg mellan storstadsregionerna/nya stambanor skulle nedprioriteras till förmån för satsningar på befintliga vägar och järnvägar, i synnerhet i Kalmar län.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande om att bordlägga projektet om höghastighetståg och att de ekonomiska medlen istället ska omfördelas till det befintliga järnvägsnätet och ERTMS-utbyggnad.

eHealth Arena föreslås bli långsiktig satsning

2019 startades projektet eHealth Arena av Region Kalmar län med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Projektet syftade till att utveckla e-hälsa regionalt, nationellt och internationellt. Detta genom att vara en samverkans-, kompetens- och utvecklingsarena för företag, akademi och offentliga aktörer.

I regionplanen för 2021-2023 gavs uppdraget att utreda ett långsiktigt upplägg och finansiering av eHealth Arena efter projekttiden. Denna utredning är nu klar och eHealth Arena föreslås bli en långsiktig satsning som ska följa två olika spår.

Dels ska de aktörer som ”äger” funktionerna träffa överenskommelser om hur funktionerna ska utvecklas och erbjudas för att stimulera innovations- och näringslivstillväxt, bidra till ökad användning av e-hälsa i Kalmar län samt profilera länet nationellt och internationellt inom e-hälsoområdet.

Dels ska eHealth Arena byggas ut till en dedikerad organisation som ska fungera som en-dörr-in genom att inventera och mäkla kontakter på e-hälsoområdet. Arenan ska även bidra till att parterna - offentliga, privata och civila - möts, samtalar och utvecklar förmåga att förstå varandra och kunna möta varandras behov.

Region Kalmar län bidrar med en basfinansiering på tolv miljoner kronor under åren 2022-2024. Denna basfinansiering är möjlig att växla upp med andra lokala, regionala, nationella och internationella medel. Vidare ska dialog föras med övriga parter om medfinansiering.

Arenan föreslås fysiskt flyttas från sin nuvarande plats på Kalmar Science park till Linnéuniversitetet.

Utredningen går nu vidare till regionstyrelsen för slutligt avgörande.

Inkubatorsystem för hela länet

Region Kalmar län vill främja möjligheten att utveckla nya kunskapsintensiva företag i hela länet, vilket är viktigt för företagens och regionens konkurrenskraft.

Regionala utvecklingsnämnden föreslår därför regionstyrelsen att få upphandla en regional inkubatorprocess på tre år, för att testa ett regionalt upplägg med inkubatorprogram hela Kalmar län. Med gemensamma resurser som kopplar ihop det företagsfrämjande systemet på ett bättre sätt kan tillgängliga resurser på regional nivå användas mer effektivt.

I ett andra steg föreslås Region Kalmar län undersöka möjligheten att skapa ett nytt bolag, exempelvis tillsammans med Linnéuniversitetet och kommunerna, som tillhandahåller den regionala inkubatorprocessen framöver.

Regionstyrelsen tar ställning till förslaget vid kommande sammanträde.

Krisstöd till Filmregion Sydost

Filmregion Sydost får ett krisstöd på 99 160 kronor av Region Kalmar län. Bakgrunden är att man under stora delar av förra året tvingats anlita en konsult som t f verksamhetsledare sedan den ordinarie inte kommit tillbaka till sin tjänst. Detta har lett till betydande merkostnader som de tre huvudmännen, Region Kalmar län, Region Blekinge och Region Kronoberg, delar lika på.

Sverigedemokraterna ville att ansökan skulle avslås med motiveringen att det borde ligga inom verksamhetens ansvar att skapa en buffert utifrån de medel man redan får för att klara oförutsedda händelser.

Uppdaterad 19 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet