Bild från en operationssal
Pressmeddelande 2019-10-31

Regionen får del av kömiljarden

Region Kalmar län tillhör de regioner i landet som kommer att få del av den nya formen av kömiljard.

Det framgår efter den första mätningen av tillgängligheten som skedde i september, som redovisades för regionstyrelsen på torsdagen.

82 procent av patienterna i Kalmar län fick i september en tid till operation/behandling inom 90 dagar, motsvarande siffra var 79 procent förra året. Förbättringen innebär att regionen får del av kömiljarden i denna kategori.

Däremot har tillgängligheten till första besök försämrats från 85 procent till 79 procent på ett år, vilket innebära att regionen i denna del inte får några pengar.

Samtidigt visar statistiken att Region Kalmar län har den tredje bästa tillgängligheten till operation/behandling i landet och ligger på sjunde plats när det gäller väntetid till första besök.

När det gäller psykiatrin har tillgängligheten ökat på ett år. I september erbjöds 96 procent av patienterna ett första besök inom 90 dagar. Det är en förbättring med 5 procent jämfört med samma tid, föregående år.

Kömiljarden består av två delar. Dels ett generellt stöd på 320 miljoner som fördelas proportionellt efter befolkningstal i respektive region, dels en prestationsbaserad del som mäts och fördelas efter tillgängligheten i september, oktober och november. Varje månad fördelas vardera 213 miljoner på de regioner som har förbättrat sin tillgänglighet till första besök och lika mycket till dem som förbättrat tillgängligheten till operation/behandling i jämförelse med samma månad 2018. Totalt alltså 426 miljoner per månad. Sammantaget kommer 1,6 miljarder att fördelas under 2019.

83,5 procent svarade på medarbetarenkät

Regionstyrelsen fick på torsdagen en redovisning av den enkät som Region Kalmar läns medarbetare besvarat under hösten. Totalt har den gått ut till 7 056 medarbetare och 83,5 procent har besvarat frågorna om sin arbetssituation, arbetsplats och säkerhetsklimatet. Svarsfrekvensen är i nivå med föregående medarbetarenkät 2017.

Resultatet visar på regionnivå på en rad styrkor och resultat som står sig från föregående enkät och ligger bland de främsta vid en jämförelse med andra regioner i landet som genomfört samma enkät. Samtidigt finns det också förbättringsområden.

Bland de starka sidorna framstår motivation, patientbemötande och utvecklingsmöjligheter. En stor förbättring gäller dimensionen öppenhet i kommunikationen. Andra starka sidor är ledarskap, förtroende för närmaste chef och hur samarbetet fungerar inom enheten. Förbättringsområde som pekas ut i enkäten är organisatorisk ledarskap – då handlar det om ledarskapet på högre nivå än närmaste chef, personalsäkerhet och resurser.

Liksom tidigare år finns det ett mindre antal medarbetare som någon gång under de senaste tolv månaderna har upplevt kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier eller hot och våld. Främst handlar det om att man blivit utsatt i sin yrkesroll i förhållande till patient, anhörig, kund eller elev. Men det förekommer också att man uppger sig ha blivit utsatt av chef eller annan medarbetare. Inom Region Kalmar län råder nolltolerans. Varje person som upplever sig utsatt är en för mycket.

Medarbetarenkäten kommer nu att brytas ner till varje verksamhet för diskussion vid arbetsplatsträffar.

Vård online vid fyra hälsocentraler

Sedan mitten av september har Region Kalmar län testat en ny e-tjänst på några av länets hälsocentraler.  Med e-tjänsten Vård online kan invånarna ta kontakt med sin hälsocentral dygnet runt och bland annat få hjälp med medicinsk bedömning digitalt och chatta med vårdpersonal.

Testperioden är på sex månader och deltagande hälsocentraler är Kvarnholmens, Mörbylångas, Borgholms och Löttorps hälsocentraler. Syftet är att utforska alternativa vägar för invånaren att söka sig till vården. Hittills har 280 samtal kommit till dessa hälsocentraler. Kvarnholmen och Borgholm svarar inom två timmar under öppettider medan Mörbylånga svarar inom fyra timmar.

Andra kullen läkarstudenter på plats

Ytterligare 19 läkarstudenter finns sedan höstterminen i Kalmar. Därmed är antalet uppe i 35 stycken.

Resultatmässigt ligger Kalmarstudenterna väl till. Jämfört med övriga studieorter låg de klart över medel och majoriteten av dem klarade vårens tentamen på första försöket.

Med ett växande antal läkarstudenter förstärks också organisationen. Det är två stycken professorer som nu rekryterats till utbildningen och som också kan bidra till utveckling av vården i Kalmar län.

De två är Ina Marteinsdottir, professor i psykiatri, som blir ny kurskoordinator för hösten 2020 och Hans Thulesius, professor i allmänmedicin, som jobbar deltid med undervisning och handledning av läkarstudenterna.

Allt fler väljer att resa kollektivt och med Kalmar länstrafik

Resandet med länstrafiken ökar stadigt. Under perioden januari-september år 2019 har antalet resor ökat med 3,3 procent jämfört med samma period förra året. Detta trots att skolungdomar i länet förutom Borgholms kommun gick miste om sommarlovskortet under sommaren 2019.

Trenden visar även att marknadsandelen för kollektivtrafiken ökar. Den har stigit med fyra procentenheter under perioden januari-september, från 11 procent år 2018 till 15 procent år 2019, efter september månad. Fler väljer att resa kollektivt istället för med bilen.

Nöjdheten med den senaste resan med Kalmar länstrafik fortsätter också att öka, under 2019 visar kollektivtrafiksbarometern att 86 procent av resenärerna är nöjda med den senaste resan med Kalmar länstrafik. En tydlig ökning av kundnöjdheten går att utläsa under flera år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet