Sedlar av olika valörer
Pressmeddelande 2019-12-10

Regionen beräknas göra överskott

Den senaste ekonomiska prognosen efter oktober månad pekar på att det blir ett positivt resultat på 27 miljoner kronor för 2019.

Det är en förbättring med 58 miljoner kronor jämfört med föregående prognos i augusti. Samtidigt är det dock 95 miljoner sämre än budget.

Främsta anledningen till den förbättrade prognosen är värdeförändring av placerade pensionsmedel. Men också kostnadsutveckling, som efter tio månader uppgår till 3,4 procent, visar en sjunkande trend.

De olika aktiviteter som pågår har påverkat utvecklingen i rätt riktning. Ett exempel är att kostnaderna för bemanningspersonal minska med 1,4 procent hittills i år. Minskningen återfinns inom psykiatrin medan kostnaderna ökar inom den somatiska vården på länets sjukhus. Primärvården redovisar en kostnad i nivå med förra året. Det är behovet av sjuksköterskor som fortfarande ökar medan läkarna visar en minskning.

I månadsrapporten trycks dock på att genomförda åtgärder måste fortsätta för att även fortsättningsvis ha en god kostnadsutveckling. Effektiviseringar kommer att behövas både kort- och långsiktigt för att klara utmaningarna framöver.

Regionen klarade kömiljarden igen

Region Kalmar län tillhör de regioner i landet som även i oktober klarade kömiljardens krav.

88 procent av patienterna i Kalmar län fick i oktober en tid till operation/behandling inom 90 dagar, motsvarande siffra var 84 procent förra året. Också tillgängligheten till första besök har förbättrats från 87 procent till 91 procent på ett år. Förbättringarna innebär att regionen får del av kömiljarden i dessa kategorier.

Statistiken visar också att Region Kalmar län hade den näst bästa tillgängligheten till nybesök i landet och fjärde bästa till operation/behandling.

Kraftfulla förbättringar har skett när det gäller tillgängligheten till gråstarrsoperation och till utprovning av hörapparat. Vid Länssjukhuset i Kalmar visar de senaste siffrorna på att alla som är i behov får tid till en gråstarrsoperation inom 90 dagar, vid Västerviks sjukhus är siffran 98 procent. När det gäller utprovning av hörapparat är de senaste siffrorna för länssjukhuset 98 procent inom 90 dagar och i Västervik 100 procent.

Kömiljarden består av två delar. Dels ett generellt stöd på 320 miljoner som fördelas proportionellt efter befolkningstal i respektive region, dels en prestationsbaserad del som mäts och fördelas efter tillgängligheten i september, oktober och november. Varje månad fördelas vardera 213 miljoner på de regioner som har förbättrat sin tillgänglighet till första besök och lika mycket till dem som förbättrat tillgängligheten till operation/behandling i jämförelse med samma månad 2018. Totalt alltså 426 miljoner per månad. Sammantaget kommer 1,6 miljarder att fördelas under 2019. Kring den 20 december kommer en slutredovisning att ske och regeringen tar beslut om hur kömiljarden ska fördelas på de olika regionerna.

Också psykiatrin visade hög tillgänglighet till vuxenpsykiatrin under oktober. Drygt 95 procent fick tid till ett första besök inom 90 dagar. Också till första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin var tillgängligheten hög. Drygt 90 procent fick tid till första besök inom 30 dagar. Däremot var det knappt 50 procent som fick tid till fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att bli fler och fler. Hittills i år rör det sig om en ökning med 21 000 konto. I början av december var 146 000 av länets 245 000 invånare anslutna. Att fler använder 1177.se framgår också av att antalet inloggningar ökar, liksom antalet ärenden som hanteras via tjänsten.

En annan del av 1177 är sjukvårdsrådgivningen på telefon. I oktober låg medelväntetiden på 13,01 minuter, vilket är den lägsta väntetiden hittills i år och en marginell förbättring i jämförelse med samma tid förra året. Andelen samtal som besvaras inom målet nio minuter var 38 procent.

I primärvården gäller sedan årsskiftet en ny nationell vårdgaranti där patienter som tar kontakt inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I september uppnåddes vårdgarantin till knappt 73 procent vid länets offentliga hälsocentraler.

 

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet