Vårdsituation provtagning, illustration
Pressmeddelande 2020-02-04

Patienterna värderar primärvården högt

Primärvården i Region Kalmar län håller en hög och stabil kvalitet. Det tycker patienterna när de tillfrågas om sina upplevelser.

Den senaste mätning i Nationell patientenkät placerar de offentliga och privata mottagningar i länet bland de bästa i landet. När det gäller tillgänglighet placerar patienterna dem allra högst.

Totalt är det sju olika dimensioner som redovisas i mätningen: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet.

Förutom första plats när det gäller tillgänglighet hamnar primärvården i Region Kalmar län över rikets genomsnitt i samtliga dimensioner. När Sveriges Kommuner och Regioner sammanfattar resultaten konstaterar man att det är i Jämtland patienterna nu har den bästa upplevelsen av vården, tätt följd av Region Halland och Region Kalmar län som fortsatt har nöjda patienter.

- Det är åter igen ett glädjande resultat. I Kalmar län har vi en primärvård av offentliga och privata mottagningar som är mycket uppskattad av patienterna, säger planeringsdirektör Sofia Hartz.

Hon pekar på att inte minst kontinuiteten på de enskilda mottagningarna betyder mycket för resultaten.

Just markant högre siffror när det gäller kontinuitet än genomsnittet är gemensamt för de två mottagningar som får länets högsta betyg totalt av sina patienter. Det gäller Ankarsrum hälsocentral och privata Riddarhusläkarna, båda i Västervikskommunen.

Patienterna vid dessa mottagningen fick i betydligt högre grad träffa samma läkare som tidigare, personalen var också mer samstämmiga kring olika besked till patienten och det gavs ett tydligt nästa steg i vården/behandlingen.

Fakta

Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner i den. Utvärderingen av primärvården nationellt sker vartannat år.

Primärvårdsenkäten skickades ut till de patienter som besökte en hälso- och vårdcentral under september månad förra året. Totalt fick 7 686 patienter i länet möjlighet att ge sin syn på vården, 3 076 eller 40 procent av dem svarade på frågorna och bidrar därmed i förbättringsarbetet inom primärvården.

 

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet