Oskarshamns sjukhus.
Pressmeddelande 2021-12-14

Oskarshamns sjukhus byggs om och till

Regionstyrelsen gav på tisdagen klartecken till att Oskarshamns sjukhus byggs om och till för närmare 150 miljoner kronor.

I första hand handlar det om en fördubbling av kapaciteten av MR-kameror vid sjukhuset. I framtiden ska det finnas två kameror vid sjukhuset för att täcka de behov som finns. Det är en investering som kommer att göra skillnad i tillgänglighet med kortare väntetider som följd. Kamerorna kommer att placeras i en tillbyggnad till hus 1 vid sjukhuset.

Samtidigt byggs hus 1 om så att det blir nya lokaler för aortascreeningen och mammografiscreening i det utrymme där den nuvarande MR-kameran finns.

I samband med bygget kommer restaurangen och kafeterian också att få nya lokaler i anslutning till huvudentrén. Något som kommer att öka tillgängligheten och troligtvis också antalet gäster.

Bygget planeras starta höst 2022 och vintern 2024 ska samtliga arbeten vara avslutade och de nya lokalerna tas i drift.

Den totala kostnaden för bygget beräknas bli 149,8 miljoner, varav 9,9 miljoner är verksamhetsutrustning och 1,1 miljon konstnärlig utsmyckning. Utöver detta kommer två MR-kameror till en total kostnad av 29 miljoner att installeras.

Regionstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde ytterligare två byggärenden:

 • En förstudie ska göras om möjligheten att bygga om och modernisera kök och matsal vid Gamleby folkhögskola. Det rör sig om ålderstigna lokaler där miljö- och byggnadskontoret har gjort påpekanden när det gäller hygien och arbetsmiljön i de trånga lokalerna. Ventilationen är också undermålig. Enligt tidplanen ska ett inriktningsbeslut kunna tas i november nästa år.
 • Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik är för liten. Sedan den togs i bruk för 20 år sedan har primärvårdens uppdrag ökat, antalet läkartjänster tredubblats tillsammans med övrig personal och specialistfunktioner. En förstudie ska nu ske kring möjligheten att utöka ytan eller om en annan lokalisering ska utredas. Också här ska inriktningsbeslut tas i november 2022.

Hälsovårdsprogram för äldre

Den 1 september 2022 kommer ett hälsovårdsprogram att sjösättas inom Hälsoval Kalmar län. Programmet riktar sig till invånare från det de fyllt 70 år och kan ses som en förlängning av de hälsosamtal för länets 40-, 50- och 60-åringar som kommer att införas under 2022.

I korthet innebär hälsovårdsprogrammet fyra delar:

 • Alla som fyller 70 år ska få ett informationspaket.
 • Vaccinationserbjudande ska komma efter att den nationella översynen är klar.
 • Den som fyller 79 år ska erbjudas en geriatrisk riskprofil. En möjlighet att identifiera personer med vårdbehov eller behov av andra insatser.
 • Om det finns behov efter riskprofilen kommer hälsosamtal att erbjudas liksom besök hos de enheter som bedöms kunna möta de behov som finns.

Hälsovårdsprogrammet för äldre kommer att läggas in i Hälsoval Kalmar län, som beskriver  de offentliga hälsocentralerna och privata mottagningarnas uppdrag och ersättningar.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för att programmet skulle återremitteras då de tyckte det var otillräckligt. M-KD-alliansen saknade nya satsningar och nytänkande. Man pekade också på att det saknas tankar om särskilda mottagningar för äldre.

14 miljoner i extra stöd till flygplatsen

Regionstyrelsen beviljade på tisdagen Kalmar Öland Airport ett stöd på 14 miljoner kronor. Lika mycket har Kalmar kommun, som är den andra ägaren av flygplatsen, lovat att gå in med.

Det är den pågående pandemin som beräknas påverka flygplatsens resultat för 2021 negativt med drygt 32 miljoner kronor. Pandemins direkta påverkan beräknas till 28 miljoner.

Pandemin har fått till följd att passagerarantalet har minskat med 80 procent i jämförelse med 2019 som var senaste år innan covid-19-viruset påverkade verksamheten.

Flera partier markerade i samband med beslutet.

Sverigedemokrater ville att regiondirektören skulle få i uppdrag att, i samråd med Kalmar kommun och flygplatsledningen, starta en dialog med Trafikverket och regeringen för att Kalmar Öland Airport ska utses som permanent beredskapsflygplats.

Vänsterpartiet efterlyste en ny analys för att anpassa verksamheten efter de nya resvanor som uppstått i spåren av pandemin och klimathotet.

Kristdemokraterna konstaterade i en protokollsanteckning att det saknas en prognos för hur resandet ska öka.

Också när det gällde en annan flygfråga hade Vänsterpartiet en avvikande åsikt än majoriteten. Det gällde två yttranden kring framtiden för Bromma flygplats som Vänsterpartiet reserverade sig mot till förmån för en nedläggning av Bromma.

Samtliga sjukhus ska utvecklas

Alla tre sjukhusen i länet behöver kontinuerligt utvecklas, men på olika sätt. För akuta eller väldigt allvarliga komplikationer kommer det även i fortsättning att bli förflyttning av verksamhet till och från de större sjukhusen. Utvecklingen av nära vård kommer sannolikt att ledas av de mindre sjukhusen för att spridas till de större. Ambitionen är att utveckla och bevara samtliga tre sjukhusen i länet.

De svaret gav regionstyrelsen på en skrivelse från Sverigedemokraterna som efterlyst en utfästelse om att slå vakt om och utveckla länets tre sjukhus.

SD var inte nöjda med svaret utan reserverade sig.

Revidering av vårdvalsuppdrag

Regionstyrelsen fastställde på tisdagen också regelverken och ersättningar för 2022 för flera vårdval i Kalmar län – Hälsoval Kalmar län, Vårdval psykisk hälsa primärvård och Vårdval tandvård Kalmar län.

Det rör sig om årliga uppdateringar och justeringar. När det gäller exempelvis Hälsoval Kalmar län innebär revideringen en förflyttning mot nära vård genom att extramedel tillförs till fast läkarkontakt och kontinuitet samt digitala videobesök och första linjens digitala vård. Det ges också möjlighet att starta en ny slags filialer med fokus på digitala lösningar. När det gäller Vårdval psykisk hälsa primärvård tillförs medel för att stimulera IKBT-behandling, användning av psykologkompetens och videobesök.

De efterträder Christer Jonsson

Regionstyrelsen genomförde flera val efter regionrådet Christer Jonsson (C) som lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet.

Regionrådet Karin Helmersson (C) går in som ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott.

Det tillträdande regionrådet Emmy Ahlstedt (C) går in som ledamot i funktionshinderrådet, ledamot i samrådsgruppen för landstinget och Kalmar läns Reumatikerförening, som ombud i ägarrådet för Inera AB och som ersättare i pensionärsrådet.

Motioner och medborgarförslag

 • Region Kalmar län kommer att göra en utredning hur ett medicinskt kompetensstöd till den kommunala hälso- och sjukvården kan utformas. Det konstateras också att läkarstödet i omsorgen i grunden fungerar väl. Det framgår av svaret på en motion från Moderaterna om att införa omsorgsläkare som enbart ska jobba med de äldre patienterna på kommunernas särskilda boenden.
 • Regionstyrelsen instämmer i att kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning behöver öka och utvecklas för att möta hälso- och sjukvårdens framtida kompetensbehov. I april nästa år ska en nationell utredning om kraven för sjuksköterske- och barnmorskeexamen redovisas. Ett resultat av den kan bli att kapaciteten för verksamhetsförlagd utbildning behöver utökas. Detta framgår av svaret på en motion från Sverigedemokraterna i frågan. SD reserverade sig till förmån för motionen.
 • I en annan motion vill Sverigedemokraterna att det utreds hur uppdragsutbildning kan inrättas för att öka antalet platser på sjuksköterskeutbildningen i länet. I svaret konstateras att regionen har en dialog med Linnéuniversitetet om uppdragsutbildning när det gäller specialistutbildning och barnmorskeutbildning. När det gäller grundutbildning ser inte regionen uppdragsutbildning som en framkomlig väg. Sjuksköterskeutbildningen bör ske inom universitetets ordinarie utbildningsutbud. SD reserverade sig till förmån för motionen.
 • Det pågår redan ett arbete med att utveckla den så kallade prehospitala vården –ambulanssjukvården – inom länet. Det finns också ett uppdrag i regionplanen om att redovisa en handlingsplan för att säkerställa att ambulansverksamheten har rätt förutsättningar att stödja den nära vården. Det svaret ges på en motion från Moderaterna om en utvecklingsplan för den samlade prehospitala vården i länet.
 • Regionstyrelsen säger nej till ett medborgarförslag att andningshjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet. Motiveringen är att det är ovanligt bland Sveriges regioner att det ingår i högkostnadsskyddet, att ansvaret är delat mellan regionen och länets kommuner och slutligen att det går att ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan för denna typ av kostnader.

Samtliga motioner och medborgarförslaget går vidare till regionfullmäktige för slutligt ställningstagande.

 

Uppdaterad 14 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet