Personer fotograferade bakifrån i en föreläsningssal
Pressmeddelande 2019-09-04

Ombyggnation för ny gammakamera vid Länssjukhuset i Kalmar

Styrelsen gav under onsdagen regiondirektören i uppdrag att genomföra ombyggnation för en ny gammakamera hos Diagnostiskt centrum vid Länssjukhuset i Kalmar.

I dag har Länssjukhuset två gammakameror, varav en ska bytas ut enligt reinvesteringsbeslut. Upphandling av kameran, som dessutom innehåller en CT-modul för exempelvis skelettomografi och myocardscint är klar. Total byggproduktionskostnad beräknas till 1,9 miljoner kronor.

Planen för en ny MR-kamera till Oskarshamn redovisades
I februari gav regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att planera för ytterligare en MR-kamera vid Oskarshamns sjukhus, något som Region Kalmar län skrivit om tidigare. Under onsdagens möte informerades styrelsen om planen för genomförandet.

Nya riktlinjer för möten och resor inom Region Kalmar län
På styrelsen antogs nya riktlinjer för möten och resor för medarbetare och förtroendevalda inom Region Kalmar län. Utgångspunkten är att resorna och mötena ska vara säkra, miljöanpassade och konstadseffektiva. Framöver ska distansmöten alltid övervägas i första hand. Vid resa ska val av transport göras enligt följande prioriteringsordning:

 • Gång och cykel
 • Tåg och buss
 • Regionbil
 • Flyg

Den nya riktlinjerna börjar gälla från och med den 1 oktober.

Nya rekommendationer för digitala vårdkontakter
Regionstyrelsen beslutade att tillämpa och följa Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer om kriterier för ersättningsberättad digital vårdkontakt. För att en digital vårdkontakt ska vara ersättningsberättigad ska nu följande kriterier vara uppfyllda:

 • Kontakten ska utgöra kvalificerad sjukvård.
 • Kontakten ska uppfylla regionens krav på journalföring och inrapportering.
 • Kontakten ska föregås av en sortering.
 • Kontakten ska föregås av ID-kontroll genom stark autentisering

Man kommer också att tillämpa och följa SKL:s rekommendationer rörande medicinsk service och högkostnadsskydd. Det betyder att samtliga vårdgivare inom av regionen finansierad hälso- och sjukvård, även i samband med digitala vårdkontakter,

 • tillgodoser patients begäran om provtagning och medicinsk service grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige,
 • låter provtagning grundad på remiss från offentligt finansierad vårdgivare i Sverige, på samma sätt som vid fysiska besök, ingå i läkarkontakten och inte föranleda ytterligare patientavgift,
 • på patientens begäran och mot uppvisande av kvitto, registrerar patientavgifter som betalats till offentligt finansierad vårdgivare i Sverige inom ramen för patientens högkostnadsskydd.

Handlingsprogram för ett fossilfritt län vidare till regionfullmäktige
Styrelsen ställde sig också bakom det reviderade handlingsprogrammet för hur Kalmar län ska vara en fossilbränslefri region 2030. Handlingsplanen har Region Kalmar län skrivit om tidigare. Programmet ska nu fastställas av regionfullmäktige och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Motioner

Regionstyrelsen hade vid sitt sammanträde sex motioner på bordet. Samtliga kommer att slutbehandlas på regionfullmäktige:

 • Pär-Gustav Johanssons (M) motion om att skapa ett näringslivsråd besvaras med att Regionstyrelsen i maj 2019 fattade beslut om att under hösten inrätta ett Tillväxtforum, där näringslivets organisationer på regional nivå ingår. Tillväxtforum fyller den funktion som motionen om näringslivsråd efterfrågar.

 • Linda Fleetwoods (V), Leif Svenssons (V), Lena Granaths (V) och Jonny Anderssons (V) motion ”Ett samlat psykiatrilyft” besvaras med att psykisk hälsa under de senaste åren har varit en av statens mest prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Staten och SKL har under flera år årligen träffat överenskommelser inom området. Inom ramen för det har SKL bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner, däribland Region Kalmar län. Vid sidan av detta pågår regionala insatser. Exempel på detta är en översyn av informationskanaler till barn, unga och anhöriga samt ett gemensamt avvikelsesystem för att möjliggöra gemensamt utvecklingsarbete och tidigare analyser. För närvarande prövas också en metod för självvald inläggning inom heldygnsvården i Kalmar. En utvärdering kommer att göras under våren 2020.

 • Linda Fleetwoods (V) och Jonny Anderssons (V) motion om förkortad arbetstid för ett mer hållbart arbetsliv avslås med hänvisning till att behoven, situationen och lösningarna ser olika ut för olika verksamheter och att det alltid är viktigt att ta hänsyn till både patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi.

 • En motion från Linda Fleetwood (V) föreslår att Kalmar län ska påbörja ett systemskifte från New Public Management till Tillits- och kunskapsstyrning. Motionen besvaras med att Region Kalmar län redan i dag ligger långt framme och att arbetet fortsätter exempelvis genom ledarskapsstrategin, bättre resursutnyttjande, rätt använd kompetens samt förenklingar inom styrningen.
 • Regionstyrelsen säger nej till Malin Sjölanders (M) och Gudrun Brunegårds (KD) motion om att beslutet om regionens budget och plan från och med nästa år flyttas till regionfullmäktige i juni, att månadsrapporter som redovisas i regionstyrelsen blir mer utförliga samt att regionen redovisar en delårsrapport årligen med start 2020. Man hänvisar bl.a. till att de ekonomiska förutsättningarna i regionens budget hämtas från Sveriges SKL planeringsförutsättningar i augusti samt budgetpropositionen i september vilket påverkar att beslut om Regionplan för 2021-2023 fattas av regionfullmäktige i november 2020. Man menar också att uppföljning redan i dag sker i två delårsrapporter, efter april och efter augusti.

 • I dagsläget saknar Region Kalmar län avtal med leverantör av färskt vildsvinskött. Fruset vildsvinskött finns hos regionens leverantörer av fruset kött men priset är högre än för de köttslag regionen använder idag. Det innebär en högre portionskostnad. Utbudet är också begränsat. Region Kalmar län kommer däremot att prova vildsvinskött på menyn vid några serveringar i höst. Det svaret ges på en motion av Pär-Gustav Johansson (M) om att införa vildsvinskött på menyn i sina kök minst en gång per månad.

Medborgarförslag

Regionstyrelsen behandlade även åtta medborgarförslag. Samtliga kommer att slutbehandlas på regionfullmäktige:

 • När ett nytt biljett- och betalsystem införs nästa år blir det möjligt att styra begränsningarna i seniorkortet till vissa dagar. Det svaret ger styrelsen på ett medborgarförslag om att seniorkortet inte ska ha några begränsningar på lördagar och söndagar.

 • Att höja milersättningen och ta bort egenavgiften för sjukresor i egen bil skulle innebära en stor kostnadsökning för Region Kalmar län. Det skulle röra sig om upp till 35 procent ökning av kostnaderna för sjukresor med egen bil. Det svaret ges på ett medborgarförslag med det önskemålet.

 • Det är inte ekonomiskt försvarbart att genomföra en förändring av busstrafiken i städerna under löpande avtalsperiod så att det blir möjligt att ta med sig cykel. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att länets samtliga bussa ska vara utformade så att de resande själva kan lyfta ombord sina cyklar och ta med dem på resan. Inför nästa upphandling 2027 sker utvärdering av innevarande regler. Vid denna utvärdering kommer medborgarförslaget att beaktas innan nytt regelverk fastställs. M och KD yrkade för att man inför nästkommande upphandling aktivt prövar medborgarförslaget.

  Dessa tre medborgarförslag har Region Kalmar län skrivit om tidigare.

 • Det blev ett nej till medborgarförslaget om att anställa mer personal i Västervik samt till att anordna en direktgående bussförbindelse till Kalmar för patienter från Västervik. Ett arbete pågår med att flytta tillbaka den onkologiska behandlingsenheten till Västervik. När det gäller transporter har försök med samordnade patienttransporter gjorts men har inte fungerat tillfredsställande. Detta på grund av för långa väntetider för vissa patienter.

 • Det blev även ett nej till förslaget om halverat arvodet för politiker och högre byråkrater. Hänvisning görs till att de politiska arvodena är reglerade i Regler och bestämmelser för förtroendevaldas arvoden som är antagen av regionfullmäktige. För tjänstepersoner inom Region Kalmar län finns rutiner kring lönesättning i riktlinjen Lönekultur.

 • Region Kalmar län arbetar redan i dag med flera åtgärder inom kostverksamheten för att minska såväl klimatpåverkan som gynna den biologiska mångfalden samt hav och marina resurser. Några exempel på det är att man serverar MSC-märkt fisk samt kravmärkta ägg, bananer, kaffe, pasta och potatis. Man drar också ner på köttkonsumtionen och fyller ut med grönsaker, rotsaker och baljväxter. Miljö- och djurskyddskrav ställs vid upphandling och man gör det också möjligt för lokala leverantörer att lämna anbud för att få in mer närproducerade produkter. Märkningen skulle kunna användas inledningsvis för de vegetariska alternativ som serveras varje dag. Det svaret ges till medborgarförslaget om att anpassa all mat som Region Kalmar län serverar till Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

 • För medborgarförslaget om att all vårdpersonal ska utbildas om sjukdomen lipödem blir svaret att vårdförvaltningarna i Region Kalmar län har uppdraget att följa den medicinska utvecklingen. I takt med att kunskapen ökar kommer medarbetare att utbildas. Kontakt har också tagits med patientföreningen Lymf Sverige för att utveckla samverkan.

 • Det blev ett nej till förslaget om fruktkorg till samtliga arbetsplatser inom Region Kalmar län. Hänvisning görs till kostnaden det skulle innebära, 13-15 miljoner kronor per år, och att det är svårt att mäta nyttan.  
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet