Kustpilentåg på väg
Pressmeddelande 2019-03-06

Miljardinvestering i nya tåg

Ett generationsskifte står för dörren när det gäller tågfordonen inom Krösatågs- och Kustpilentrafiken i södra Sverige.

På onsdagen sa regionstyrelsen ja till att köpa upp till 14 nya regionaltågsfordon – fyra elfordon och tio bimodala fordon. Totalt beräknas affären att gå på 2,1 miljarder kronor.

Redan tidigare har Region Kalmar län tagit ett principbeslut om anskaffningen, nu gäller beslutet själva genomförandet. Eftersom det rör sig om en gemensam upphandling tillsammans med Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Halland och Region Kronoberg genom det gemensamt ägda bolaget Transitio planerar samtliga regioner att ta beslut under början av 2019.

Planen är att de nya fordonen successivt ska fasas in under perioden 2025-2030. Från början var avsikten att 18 nya fordon skulle anskaffas för Region Kalmar läns räkning. Men då Region Kronoberg i fortsättningen kommer att ansvara för den del som avser regiontrafiken Emmaboda-Växjö rör det sig nu bara om 14 fordon. De gamla tågen ska avyttras i takt med leverans av de nya tågen.

Regionfullmäktige får ta definitivt beslut om inköpen vid sitt sammanträde i slutet av mars och godkänna att Region Kalmar län ingår borgen på upp till 2,1 miljarder kronor.

En fråga som vidare ska utredas är om tågdepån i Kalmar behöver anpassas för att klara underhållet av de nya fordonen.

Motioner

Regionstyrelsen hade vid sitt sammanträde sex motioner på bordet. Samtliga kommer att slutbehandlas på regionfullmäktige den 27 mars.

Först senare i år kan frågan om att bygga ambulanshelikopterplattor i länet hanteras. Det svaret ges på en motion från Kristdemokraterna. Det kan först ske sedan regionsjukvårdsnämnden i Sydöstra sjukvårdsregionen i september tagit ställning till en fördjupas analys med planeringsförutsättningar och kostnader. KD, M och SD ville att motionen skulle bifallas.

Regionstyrelsen tycker inte det finns anledning att byta namn på Länssjukhuset i Kalmar till följd av den decentraliserade läkarutbildningen. Den tidigare fullmäktigeledamoten Jessica Rydell (MP) har motionerat om ett byte till Kalmar akademiska sjukhus eller Universitetssjukhuset i Kalmar. Motionen avslås med hänvisning till att de universitetssjukhus som finns i landet har det gemensamma att det finns en medicinsk fakultet på orten.

Också en annan motion från Jessica Rydell (MP) avslogs. Hon har föreslagit att fria flergångs mensskydd skulle erbjudas gratis till unga kvinnor. Avslaget motiveras med att det skulle innebära en kostnad på drygt 3,4 miljoner för Region Kalmar län.

Jessica Rydell (MP) har i en tredje motion föreslagit att den så kallade Borgholmsmodellen ska införas som basmodell inom den offentligt drivna primärvården i länet. I svaret hänvisas till avtalet för Hälsoval i Kalmar län och som gäller samtliga hälsocentraler: ”Vården till patienter anknutna till kommunal hemsjukvård samt patienter med liknande behov, ska organiseras så att den är av god kvalitet och lättillgänglig för att undvika onödiga akutbesök och inläggningar på sjukhus.”

En motion från Gudrun Brunegård (KD) med två förslag om systematiskt förbättringsarbetet besvaras med att det i båda fallen redan förekommer. Dels handlar det om analys och åtgärdsplaner i de fall Kalmar län utmärker sig negativt i jämförelse med andra regioner, dels hur nationella riktlinjer införs i regionens verksamheter.

Britt-Marie Sundqvist (SD) som för andra gången på två år motionerat om att länets ambulanser ska vara bemannade med enbart specialistkompetenta ambulanssjuksköterskor får samma svar som vid förra motionen. Nämligen att regionen kommer att behöva se över ambulansverksamhetens roll och behov. Arbetet är fortfarande i sin inledningsfas. SD reserverade sig till förmån för motionen.

Samtliga sex motioner slutbehandlas på regionfullmäktige den 27 mars.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet