Lex Maria 2019-09-02

Lex Maria för vårdskada till följd av bristande kommunikation

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort anmälan enligt Lex Maria då en man drabbats av vårdskada och förlängd behandlingstid.

Vårdskadan och och den förlängda behandlingstiden skedde till följd av bristande kommunikation och uppföljning.

En 82-årig man med konstgjort kärlmaterial vårdades på grund av bakterieinfektion i blodet. Då infektionsproverna förblev höga misstänktes att han drabbats av ett annat inflammatoriskt tillstånd varför antibiotika-behandlingen avslutades och kortisonbehandling inleddes. Patientens tillstånd förbättrades och han skrevs ut, men återkom snart med försämrat mående och konstaterat fortsatt bakterieinfektion – nu också i det konstgjorda kärlet.

Till följd av otillräcklig diskussion med infektionsspecialist och brister i uppföljning drabbades patient av vårdskada i form av ytterligare sjukhusvistelse och förlängd behandlingstid.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet