Lex Maria 2020-09-07

Lex Maria-anmälan efter utebliven remiss

Tandvårdschef Lise-Lott Hinsegård Heiding har gjort en anmälan enligt lex Maria då en patient med svullnad i halsen inte remitterades till akut sjukvård.

Fallet gäller en patient som sökte tandvård med en uttalad svullnad över kind och hals. Diagnos ställdes och tanden 38 avlägsnades varvid var tömde sig. Antibiotika skrevs ut och patienten uppmanades att uppsöka sjukvården vid tecken på försämring.

Tillståndet försämrades påföljande natt och patienten uppsökte själv sjukvården varvid hen lades in för behandling. 

Vid infektionstillstånd med uttalad svullnad över munbotten och hals skall remiss alltid skrivas till sjukvården för akut omhändertagande. En rutin är under utarbetande för att säkerställa att remiss skickas till sjukvården vid allvarliga infektionstillstånd.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet