Lex Maria 2019-09-20

Lex Maria-anmälan efter smitta på neonatalavdelning

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att spädbarn smittats av multiresistenta bakterier.

Fallet gäller tre barn som vårdats på neonatalavdelningen vid länssjukhuset. I samband med rutinodlingar vid utskrivning från avdelningen påträffades E.coli-bakterier motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika. Smittspridning sker i första hand via föremål.

Inget av de smittade barnen har blivit sjuka. Däremot riskerar barnen att fortsättningsvis vara bärare av bakterien men risken för att utveckla sjukdom senare i livet är troligtvis liten.

Avdelningen har genomfört en översyn av sina städ- och hygienrutiner för att förhindra upprepning. Inga ytterligare fall har därefter inträffat men fortsatt skärpt observation råder. 

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet