Lex Maria 2021-09-28

Lex Maria-anmälan efter missad hjärtinfarkt

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad hjärtinfarktdiagnos.

Fallet gäller en 75-årig man som sökte för trötthet och viktnedgång samt för ett tryck i bröstet som förekommit tre veckor tidigare. Läkaren missade att EKG-undersökningen visade en genomgången hjärtinfarkt, sannolikt på grund av felaktig jämförelse med samma EKG i databasen, samt misstolkade sjukhistorien.

Elva månader senare fick patienten ett akut hjärtstopp som behandlades framgångsrikt med hjärtlungräddning och defibrillering av personer i närheten. Patienten har fått en pacemaker och fortsatt utredning av hjärtsjukdomen pågår.

Handläggningen har medfört en allvarlig vårdskada, som sannolikt kunde ha undvikits om man redan vid första besöket remitterat patienten för utredning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 28 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet