Lex Maria 2021-12-17

Lex Maria-anmälan efter missad diagnos

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad cirkulationsnedsättning i ben.

Fallet gäller en 54-årig kvinna som sökte på dagjoursmottagning för smärta i fot och ben.  Läkaren ställde diagnosen ischias trots att undersökning ej kunde påvisa detta.

Patienten sökte flera gånger kommande veckor på grund av ökande smärtor, men bedömningen av diagnosen omvärderades inte. Efter tre veckor sökte patienten akut för försämring och då konstaterade en akut cirkulationsnedsättning i benet, vilket medförde akutinläggning och kärloperation.

Handläggningen har medfört en allvarlig vårdskada, med kvarstående smärta och funktionsnedsättning i benet, samt risk för en framtida amputation av foten.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 17 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet