Lex Maria 2021-10-26

Lex Maria-anmälan efter fördröjd hjärtvård

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient inte omgående remitterats till akutmottagning.

Fallet gäller en 66-årig kvinna som sökte primärvården på grund av bröstsmärta dagen innan. Läkaren bedömde att det fanns stark misstanke om nydebuterad kärlkramp men skickade hem patienten.

Dagen efter inkom provsvar som visade misstänkt hjärtinfarkt och patienten hänvisades att söka akutmottagningen. Utredning visade att patienten fått en hjärtinfarkt under natten och patienten genomgick kranskärlsröntgen och fortsatt hjärtutredning.

Handläggningen har medfört en allvarlig vårdskada i form av utveckling av hjärtinfarkt samt risk för allvarlig vårdskada i form av en möjlig fara för personens liv.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 26 oktober 2021 Lämna synpunkter på innehållet