Lex Maria 2022-01-21

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerdiagnos.

Fallet gäller en fyraårig flicka som sökte för förstoppningsbesvär och behandlades under två månader med läkemedel mot förstoppning. Vid läkarundersökning upptäcktes en knöl till vänster i magen, vilken initialt tolkades som en avföringsklump.

Vid tredje läkarbesöket hade knölen blivit avsevärt större och magen uppsvälld varför patienten remitterades akut till barnklinik med misstanke om buktumör. Patienten blev vidare remitterad till Linköping och opererad.

Handläggningen har på grund av försenad diagnostik medfört en risk för allvarlig vårdskada, med risk för tumörrelaterade komplikationer och försvårande förhållanden vid operation.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 21 januari 2022 Lämna synpunkter på innehållet