Lex Maria 2021-09-20

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd diagnos av tjocktarmscancer.

Fallet gäller en 82-årig kvinna med Alzheimers demens, som sökte för förstoppningsbesvär. Läkaren utförde rektoskopi men gjorde ej undersökning av magen och ej provtagning. Då patienten sade sig bli bättre avvaktade man ytterligare utredning.

Efter tre månader hörde anhöriga av sig och berättade att patienten hade magsmärtor och diarréer. Tarmröntgen planerades, men patienten drabbades av ett akut tarmvred och man kände då en tumör i magen samt fann ett lågt blodvärde. Patienten remitterades till kirurgen för akut operation.

Handläggningen har medfört en fördröjning av cancerdiagnostik, ett lidande för patienten och en allvarlig vårdskada i form av akut tarmvred.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 20 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet