Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-03-03

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerdiagnos.

Fallet gäller en 67-årig man som sökte sin hälsocentral för svåra ryggsmärtor och där utredningen visade en kraftigt förhöjd sänka samt en kotdestruktion vid röntgenundersökning. Det misstänktes malignitet men man missade att utreda sänkan vidare. Diagnosen multipelt myelom (blodcancer) med skelettmetastaser blev försenad cirka fyra månader. En bidragande orsak kan vara bristande läkarkontinuitet.

Händelsen har medfört en fördröjning av diagnostik av blodcancer och patienten har därigenom fått en allvarlig vårdskada med fortskridande av sjukdomen vilket medfört lidande, risk för komplikationer samt försämrat behandlingsresultat.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 3 mars 2022 Lämna synpunkter på innehållet