Lex Maria 2022-02-04

Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerbehandling

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerbehandling.

Fallet gäller en 67-åring man som utreddes för en misstänkt cancersjukdom. I samband med utredning upptäcktes lungförändringar som kunde vara orsakad av en annan cancer.

Patienten remitterades därför till annan klinik för utredning av detta. En röntgenundersökning genomfördes och misstanken om lungcancer kunde avskrivas, däremot upptäcktes en misstänkt metastas till den första cancern.

På grund av brister i kommunikationen mellan de inblandade klinikerna uppmärksammades inte denna misstänkta förändring, vilket resulterade i att utredning fördröjdes något som i sin tur ledde till att strålbehandlingen av patienten fick förlängas.

Åtgärder är vidtagna för att minska riskerna för en upprepning av händelsen.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 4 februari 2022 Lämna synpunkter på innehållet