Lex Maria 2021-07-02

Lex Maria-anmälan efter feltolkade symtom

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan tydliga varningstecken för stroke misstolkats.

Fallet gäller en patient i 80-årsåldern som sökte sig till medicinakuten vid Oskarshamns sjukhus efter åtminstone två tillfällen med övergående neurologiska symtom. Symtomen tolkades som uttorkning och patienten skickades hem. Dagen därpå efter en liknande episod kom patienten till sjukhuset igen och drabbades där av en allvarlig stroke.

Tydliga varningstecken i form av övergående neurologiska symtom, så kallade TIA-attacker, har misstolkats och en adekvat övervakning och behandling har inte inletts.

Handlingen har utsatt patienten för en allvarlig vårdskada och händelsen anmäls enligt lex Maria.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet