Lex Maria 2020-07-24

Lex Maria-anmälan efter feldosering av läkemedel

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria då en patient erhållit en för hög dos av lugnande läkemedel.

En 86-årig man med många sjukdomar erhöll en för hög dos av ett lugnande läkemedel. Överdosering av läkemedlet kan orsaka rubbningar av hjärtats rytm. Mannen avled till följd av kammarflimmer hos hjärtat. Det går inte att utesluta att överdoseringen bidrog till detta även om andra orsaker också fanns. Åtgärder är vidtagna för att minska risken för att händelsen inträffar igen.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet