Lex Maria 2019-04-05

Lex Maria-anmälan efter felaktig operation

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en operation på fel plats i ryggen.

Fallet gäller en 65-årig kvinna som opererades på grund av ryggbesvär. Fyra dagar efter operationen fanns besvären fortfarande kvar. En förnyad röntgenundersökning visade att operationen hade skett på fel nivå i ryggpelaren och patienten fick opereras om.

En operation medför alltid en ökad risk för patient utöver det lidande som den fördröjda korrekta operationen ledde till.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet