Lex Maria 2018-11-09

Lex Maria-anmälan efter felaktig handläggning

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felaktig handläggning av testikelsmärta.

Fallet gäller en 17-årig man som tidigare behandlats för bitestikelinflammation som sökte vård på akutmottagningen för smärtor i pungen. Han fick återigen behandling för bitestikelinflammation och remitterades för en ultraljudsundersökning av pungen för att utesluta varbildning.

När undersökningen utfördes efter drygt en vecka konstaterades att ena testikeln saknade blodflöde till följd av testikelvridning. Testikeln fick senare opereras bort och ersättas med protes.

Till följd av det inträffade kommer internutbildning hållas inom kliniken.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare 
0480-44 53 97

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 16 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet