Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Lex Maria 2022-10-24

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan vården brustit i samordning kring en patient.

Fallet gäller en ung man med allvarlig lungsjukdom. Bristande samordning kring vården ledde till att han tappade vikt med följd att han togs bort från transplantationslistan på grund av undervikt. När mannen drabbades av en allvarlig infektion bedömdes ECMO-behandling för att syresätta blodet ej aktuell då möjlighet till lungtransplantation inte fanns.

Åtgärder har vidtagits för att minska risken för upprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 24 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet