Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Röd bakgrund med regionhjärtan
Lex Maria 2022-09-30

Lex Maria-anmälan efter bortopererad äggstock

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter att en 12-årig flickas äggstock fått opereras bort.

Fallet gäller en 12-årig flicka som sökte till akutmottagning vid flera tillfällen på grund av buksmärtor. Förstoppning misstänktes och patienten fick upprepade gånger lugnande besked. Besvären kvarstod och när operation så småningom skedde konstaterades att det rörde sig om cysta på äggstocken med uttalad vävnadsdöd, vilket ledde till att även äggstocken fick opereras bort. 

Det går inte att utesluta att en snabbare diagnostik och tidigare insatt behandling kunnat förhindrat detta.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 30 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet