Lex Maria 2020-10-23

Lex Maria-anmälan då nyfödd utsatts för risk

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan ett nyfött barn utsatts för risk.

Fallet gäller ett barn som behandlats med blodtransfusion under fostertiden och fick icke- bestrålat blod vid transfusion efter födseln. Barnet utsattes därmed för risk för en mycket ovanlig reaktion.

Barnet är välmående och har inte drabbats av några komplikationer till följd av det inträffade. Åtgärder har vidtagits för att förhindra upprepning.

Om Lex Maria

Region Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av vårt patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i sjukvården och tandvården underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Region Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet