Gul och röd färdtjänstbil i stationsmiljö.
Pressmeddelande 2021-08-26

Länsfärdtjänst leder till ökade kostnader

En länsfärdtjänst i Kalmar län skulle öka kostnaderna med minst fem-tio miljoner kronor årligen.

Det slås fast i redovisningen av det uppdrag som Kalmar länstrafik fick i våras om att kartlägga konsekvenser och kostnader för att inför länsfärdtjänst i Kalmar län. Länsfärdtjänst skulle bland annat innebära en utökning av färdtjänstområdet, från 40 kilometer utanför folkbokföringskommunen till att omfatta hela länet.  

Kartläggningen visar att en länsfärdtjänst skulle innebära ett ökat nyttjande av färdtjänsten i Kalmar län vilket i sin tur skulle driva upp kostnaderna för Region Kalmar län. En kostnadsökning som på sikt förväntas öka ytterligare med tanke på att de demografiska prognoserna för Kalmar län pekar på en allt äldre befolkning i framtiden. Något som på sikt ökar efterfrågan på färdtjänst och länsfärdtjänst vilket driver upp kostnaderna ytterligare för Region Kalmar län.

Utredningen konstaterar att det är svårt att ge en precis uppskattning av merkostnaderna. Beräkningar, byggda på resestatistik från år 2019, visar på minst fem-tio miljoner kronor per år i ökade kostnader. Erfarenhet från andra regioner visar att utökade tjänster driver upp kostnaderna för länstrafiksaktörer.

Dagens regelverk är redan nu anpassat utefter resebehovet i länet och erbjuder fler tjänster och möjligheter än vad som gällande lagar kräver, bland annat:

  • Färdtjänstens område har utökats till att gälla 40 kilometer utanför den kommun man är folkbokförd i.
  • Gratis allmän kollektivtrafik för alla berättigade till färdtjänst, därtill kostnadsfrihet för en medföljande medresenär.
  • Rätt att resa dygnet runt med färdtjänst. Färdtjänstresor styrs inte av den allmänna kollektivtrafikens tidtabell.
  • Färdtjänst har samma avgift som den övriga kollektivtrafiken.

Regelverket tar även fasta på att det är den allmänna linjetrafiken som är tänkt att vara förstahandsvalet vid resor i kollektivtrafiken, färdtjänst ses som ett komplement till linjetrafiken för de som är i behov av särskilt stöd. Fordon som i dag trafikerar linjetrafiken är tillgänglighetsanpassade för att så många som möjligt ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att det nuvarande regelverket ska kvarstå. 

Kristdemokraterna och Moderaterna reserverade sig då man ville att utredningen istället skulle skickas till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beaktande inför budgetbeslut 2022.

Nytt biljettsystem inom länstrafiken

Under första halvåret 2022 kommer Kalmar länstrafik att byta biljettsystem. Det föreslår kollektivtrafiknämnden att regionfullmäktige ska besluta. Det nya systemet kommer innebära större kundnytta, bättre utvecklingsmöjligheter samt betydligt lägre driftskostnader per år.

Så sent som i oktober 2020 började Kalmar länstrafik använda biljettsystem Lynx, som arbetats fram tillsammans med Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken. Sedan systemet lanserades för ett knappt år sedan har en utvärdering skett av funktionalitet, utvecklingsmöjligheter och kundvänlighet i relation till kostnaden. Som ett led i utvärderingen har Kalmar länstrafik tillsammans med Skånetrafiken utrett möjligheten att ansluta sig till Skånetrafikens biljettsystem.   

Skånetrafikens lösning innebär en effektivare samverkan och utvecklingspotential för Kalmar länstrafik. Samtidigt är den beräknade driftskostnaden för Skånetrafikens system sex miljoner lägre årligen än dagens lösning.

Ett byte av biljettsystem innebär en engångskostnad för Kalmar länstrafik på cirka 14 miljoner kronor för att anpassa mjukvara och hårdvara till Skånetrafikens system. En kostnad som på sikt kan räknas hem då driftskostnaden är betydligt lägre. Från 2026 beräknas den årliga kostnaden bli lägre än i det nuvarande systemet.

Vid nästa sammanträde tar regionfullmäktige kommer frågan upp för beslut.

Underskott på 113 miljoner

Även om biljettförsäljningen ökat under sommaren och självfinansieringsgraden ökar beräknas Kalmar länstrafik göra ett underskott på 113 miljoner kronor för 2021.

Det är den pågående pandemin och färre resenärer som tyngt länstrafikens ekonomi sedan början av 2020.

Efter juli månad var Kalmar länstrafiks självfinansieringsgrad i den allmänna kollektivtrafiken 39 procent jämfört med målet om 50 procent. Självfinansieringsgraden har dock ökat något under sommaren.

Biljettförsäljningen har också ökat något under sommaren. Kommunernas köp av sommarbiljetter till sina skolungdomar samt ökad försäljning av långväga tågbiljetter har bidragit till positiva effekter för Kalmar länstrafiks ekonomi. Hur resandet i kollektivtrafiken utvecklas under hösten påverkar det ekonomiska utfallet för år 2021.

Läs mer

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet