Pressmeddelande 2018-12-14

Landstinget anmäler psykolog till IVO

Landstinget anmäler en psykolog till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) då hen befaras kunna utgöra en fara för patientsäkerheten.

Under den senaste veckan har flera patienter till en psykolog vänt sig till verksamhetsledningen med berättelser som fått till följd att psykologens gruppbehandling inom primärvården omgående avbrutits av landstinget. De som har deltagit har samtidigt erbjudits individuella stödinsatser.

Patienterna har lämnat samstämmiga uppgifter om integritetskränkande innehåll i behandlingen som att patienter har fått berätta om mycket personliga förhållanden som rör samlevnadsproblem inför andra patienter. Det har även förekommit att psykologen har lämnat hemuppgifter där patienter har uppmanats att tillsammans genomföra övningar med sexuella inslag för att därefter redovisa dessa vid kommande möten.

Landstinget bedömer att den gruppbehandling som beskrivits inte är i överensstämmelse med patientsäkerhetslagens krav på att vård ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. Patienterna har befunnit sig i en beroendeställning och varit utsatta för grupptryck. Behandlingen har medfört vårdskada och fler patienter kan vara berörda.

Psykologen som hade en tillfällig anställning i landstinget har avböjt att medverka vid internutredningen och själv valt att lämna sin tjänstgöring.

Mot bakgrund av ovanstående har landstinget skälig anledning att befara att psykologen kan utgöra en fara för patientsäkerheten och anmäler hen därför till IVO.

Utifrån en samlad bedömning av händelserna har landstinget också valt att göra en polisanmälan.

Då nu både IVO och polisen utreder fallet har landstinget inga ytterligare kommentarer att ge.

Uppdaterad 27 mars 2019 Lämna synpunkter på innehållet