Dekormönster Region Kalmar län
Pressmeddelande 2019-03-13

Läkare anmäls efter flera lex Maria-fall

En läkare inom primärvårdsförvaltningen anmäls nu som riskindivid till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läkaren har varit ansvarig för handläggningen vid flera händelser som har anmälts enligt lex Maria och som medfört allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada. Det rör fyra händelser som inträffat under åren 2015-2018.

Vid den senaste tillfället avstod läkaren att remittera en patient enligt riktlinjer trots förhöjning av blodprovet PSA. Senare utredning visade prostatacancer.

I två tidigare händelser har läkaren dröjt lång tid eller avstått från att remittera patienter med cancermisstänkta symtom eller undersökningsfynd. Senare påvisades i det ena fallet cancer i tjocktarmen och i det andra fallet bröstcancer med dottertumörer.

Vid en annan händelse avstod läkaren från fortsatt utredning av smärta i underbenet trots att en riskmarkör för blodpropp påvisades i provtagningen. I det fallet tillstötte senare i förloppet blodproppar i lungorna.

Genom dessa fall finner vårdgivaren att läkaren vid flera tillfällen inte har agerat i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns skäl att misstänka läkaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten och därför görs en anmälan till IVO enligt patientsäkerhetslagen.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet