Bild på sedlar i olika valör
Pressmeddelande 2020-02-19

Kulturbudget på 85 miljoner fördelad

Region Kalmar län fördelade på onsdagen kulturbudgeten på drygt 85 miljoner kronor till en rad olika verksamheter.

Det är det statliga anslaget på drygt 32,9 miljoner och det regionala på 52,2 miljoner som nu går ut till en rad institutioner och andra verksamheter.

Det statliga anslaget har utökats med 300 000 kronor varav Byteatern får ett ökat anslag på 100 000 kronor för dansutveckling och Virserums konsthall 200 000.

Högst anslag får Byteatern med 18,5 miljoner kronor följt av Kalmar läns museum 18,2 miljoner, Kalmar läns musikstiftelse 17,8 miljoner, Kalmar konstmuseum 8,5 miljoner, Biblioteksutveckling 4,9 miljoner, Virserums konsthall 2,7 miljoner och Filmregion sydost 2,4 miljoner.

I det statliga bidraget finns också öronmärkta anslag.

  • 950 000 kronor är en tillfällig förstärkning för att öka utbudet och tillgängligheten för folkbibliotekens verksamhet i hela länet.

Region Kalmar län har också tilldelats ett extra anslag på 84 000 kronor till regional kulturverksamhet för förstärkning av den musikaliska scenkonsten. Dessa medel är destinerade till Kalmar läns musikstiftelse.

Totalt fördelades pengarna på 24 olika institutioner eller kulturverksamheter.

Beslutet var dock inte enigt i regionala utvecklingsnämnden. Sverigedemokraterna ville minska Byteaterns anslag med fyra miljoner kronor och föra över det till hembygdsrörelsen i länet.

Region Kalmar län vill ha dubbla körfält vid Ålemkorsning på E22

Region Kalmar län vill ha dubbla körfält vid korsningen vid Ålem på E22. Det framgår av ett yttrande som regionala utvecklingsnämnden tog på onsdagen kring den vägplan Trafikverket har skickat ut på remiss.

Regionen är kritisk mot förslaget om en enfilig väg i korsningen. Bussar och lastbilar kommer att ha svårt att accelerera upp när de kör in på E22 från angränsande vägar. Region Kalmar län ser därför helst att det blir dubbla filer.

Region Kalmar län tillsammans med övriga berörda län längs E22 har en gemensam strävan om 110-hastighet på E22. Korsningen vid Ålem är i dag skyltad för 70 kilometer i timmen och i förslaget kommer sträckan att förlängas av trafiksäkerhetsskäl. Region Kalmar län poängterar behovet av att även korsningen vid Ålem får en ökad hastighet i framtiden.

Region Kalmar län vill även skicka med till Trafikverket att se över möjligheten att vid nybyggen planera för att anlägga bredband.

Projekt om ungas uppväxt

Regionala utvecklingsnämnden godkände vid onsdagens sammanträde ett bidrag för ett projekt om ungas uppväxt på 1,8 miljoner kronor. Det är Kommunförbundet i Kalmar län som håller samman arbetet där länets tolv kommuner och länsstyrelsen också ingår.

Syftet är att stärka barn- och ungdomsarbetet i länet samt förbättra ungas levnadsvillkor och förutsättningar för att delta i samhällsutvecklingen. Tidigare undersökningar har visat att varannan ungdom i länet inte känner sig inkluderad i dagens samhälle. Unga på landsbygden och i utsatta/segregerade områden känner allmänt en lägre social inkludering än unga i stora städer.

Samarbete nyckeln till framgångsrikt Östersjöarbete

Med Sveriges längsta kuststräcka är Östersjöns status betydelsefull för Kalmar läns utveckling. Därför antog regionala utvecklingsnämnden på onsdagen en ny handlingsplan för Östersjöarbetet för att fortsätta och konkretisera detta.

Många av de hot och möjligheter som Östersjöregionen står inför kan bara mötas med gemensamma åtgärder och samarbete med grannarna på andra sidan havet. Region Kalmar län och tidigare Regionförbundet i Kalmar län har under många år bedrivit ett engagerat Östersjöarbete, bland annat i form av politiska samarbeten inom Euroregion Baltic (ERB). Det primära geografiska fokusområdet är därför ERB:s medlemsregioner.

Det övergripande målet med handlingsplanen är att förbättra regionens kommunikationer och nyttja kontakterna i Östersjöregionen för att tillsammans möta de hot och nyttja de möjligheter som Östersjöregionen står inför.

Handlingsplanen gäller för Östersjöarbetet 2020–2021.

Regionalt serviceprogram för landsbygden

Ett regionalt serviceprogram för Kalmar län har godkänts av den regionala utvecklingsnämnden.

Varje län ska ha ett regionalt serviceprogram som är framtaget utifrån en analys av vad som behövs för att människor ska kunna bo, arbeta och driva verksamhet på landsbygden. Det handlar exempelvis om god tillgång till livs- och drivmedel, betaltjänster, bredband, mobiltäckning och post- och paketutlämning.

Serviceprogrammet togs fram under 2019 och har därefter varit ute på remiss till länets kommuner, Länsstyrelsen i Kalmar län med flera. Synpunkterna har i stort varit positiva och det har funnits önskemål om att sätta servicefrågorna i ett större sammanhang. Analysen av landsbygden i Kalmar län har visat på stora inomregionala skillnader vad det gäller vilka möjligheter och utmaningar som man har att hantera.

Det regionala serviceprogrammet godkänns slutligen av regionfullmäktige senare i år.

Prioriteringar vid bredbandsutbyggnad

Genom att prioritera områden kan utbyggnaden av bredband samordnas bättre med aktuella stödmedel och utbyggnaden blir mer effektiv i länet.

Den regionala utvecklingsnämnden föreslår därför att regionfullmäktige i det planerade nationella stödet för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur beslutar om tre regionala prioriteringar:

  • Samordning med andra insatser.
  • Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter.
  • Beakta områdesspecifika kostnader i utbyggnaden. 

Nämnden föreslår även att det planerade nationella stödet för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur inkluderar fritidshus om lagstiftaren ger möjlighet till det.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet