Flygbild över Länssjukhuset i Kalmar.
Pressmeddelande 2019-06-04

Koldioxidmål för 2020 nått med råge

Region Kalmar län är på god väg att redan under de närmast åren nå målet för 2030 om 60 procents minskade koldioxidutsläpp.

Det framgår av klimatbokslutet för 2018, som visar att det mål som satts för 2020 redan passerats med bred marginal.

- Sedan 2012 när vi som första landsting startade denna typ av mätning har vi minskat våra totala koldioxidutsläpp med 53 procent. Det visar att vårt systematiska arbete har gett resultat, säger hållbarhetschefen Johanna Schelin.

Målet i klimatstrategin är en minskning med 30 procent till 2020. Nu är siktet istället inställt på nästa delmål, 60 procent till 2030.

- Det blir mer och mer komplicerat ju närmare vi kommer slutmålet om att vara klimatneutrala 2045. Men vi tar oss framåt steg för steg med vårt sätt att jobba med frågan, fortsätter Johanna Schelin.

I årets klimatbokslut går också att utläsa de stora positiva förändringarna sedan kollektivtrafikens bussar blev fossilbränslefria, förändrad uppvärmning av fastigheterna och användning av köldmedel. Dessutom pågår ett stort internt arbete med att tjänsteresor ska ske med klimatvänliga alternativ och bränslen. En destruktionsanläggning för att minska utsläppen av lustgas från förlossningsavdelningen vid länssjukhuset håller också på att sättas i drift.

Samtidigt som stora minskningar uppnåtts finns mycket kvar att göra, såväl inom som utanför klimatmålet.

- Våra utmaningar framåt handlar bland annat om ambulanstransporter och den stora mängd förbrukningsvaror som används inom vården. Här arbetar vi med att höja och utveckla kraven i kommande upphandlingar, säger Johanna Schelin.

Fakta

Klimatbokslutet är en årlig summering av det arbete som görs inom Region Kalmar läns egen verksamhet och visar resultat gentemot uppsatta klimatmål. Mätningen är under ständig utveckling och i år omfattar den även tåg- och serviceresor, vilka kommer följas upp kommande år. Områden som fortfarande saknas på grund av svårigheter att få tillförlitliga underlag är bland annat ny- och ombyggnation, läkemedel och arbetspendling.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet