Gestaltningsbild föreställande byggnad.
Pressmeddelande 2020-03-11

Klartecken till miljardbygge i Västervik

På onsdagen sa regionstyrelsen ja till att börja bygga nya lokaler för psykiatrin vid Västerviks sjukhus.

Det är den första etappen som nu fått klartecken från den politiska ledningen. Det rör sig om en byggnad i sex våningar, indragen fläktrumsvåning samt källare och en entré som vänder sig mot övriga sjukhuset.

Det nya huset kommer att inrymma vuxenpsykiatri med öppenvård och heldygnsvård. Också den rättspsykiatriska verksamheten kommer att flytta in i den nya byggnaden.

Den nya psykiatrihuset kommer att kosta 1,2 miljarder kronor i dagens penningvärde. Till det kommer verksamhetsutrustning för 35 miljoner och konstnärlig utsmyckning på 8,4 miljoner kronor.

Andra halvåret 2024 beräknas byggnaden stå klar för inflyttning.

Den andra etappen innebär en ombyggnad av hus 19 på sjukhusområdet för barn- och ungdomspsykiatrin och AnorexiBulimiCenter. Byggstarten här beräknas till slutet av 2024. Ombyggnaden beräknas kosta totalt 79 miljoner kronor.

Förutom klartecken till etapp 1 föreslår regionstyrelsen att fullmäktige tar ett inriktningsbeslut när det gäller etapp 2.

Byggarbetena - dels i form av en ny byggnad, dels i en ombyggnad – innebär att den sista delen av den omfattande satsningen på nya lokaler för psykiatrin i länet nu kan rulla igång.

I Oskarshamn invigdes nyligen de nya lokalerna och i Kalmar pågår bygget för fullt och kommer att stå klart för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022.

771 ärenden i patientnämnden 2019

Patientnämnden hade 771 ärenden förra året, en ökning med nio procent i jämförelse med 2018. Det framgår av verksamhetsberättelsen som föredrogs på regionstyrelsen på onsdagen. Antalet ärenden har ökat inom samtliga vårdförvaltningar förutom folktandvården.

Flest ärende rör de tre sjukhusen i länet, det gäller främst frågor om vård och behandling samt kommunikation. Därefter följer primärvården, också här är det synpunkter under rubriken vård och behandling som är mest förekommande. När det gäller psykiatrin handlar ärendena till stor del om otillräcklig kommunikation. Bristande information om läkemedel eller annan behandling är också återkommande frågor. Inom folktandvården gäller frågorna bristande resultat i form av komplikationer eller upptäckta fel efter en behandling. Näst flest ärende gäller tillgängligheten till folktandvården. Då gäller det framför allt svårigheter att få en tid, eller att man nekats besök på en klinik på grund av hög belastning.

Statistiken visar att det är främst kvinnor som vänder sig till patientnämnden, 64 procent av alla ärenden står kvinnor bakom. I några förvaltningar är det 70 procent av anmälda ärenden som kommer från kvinnor. Ännu större könsskillnader märks under visa ärenderubriker som till exempel kommunikation som handlar om information, bemötande och delaktighet.

Under 2019 har också nämnden presenterat två olika rapporter, dels om barnärenden och dels om den äldre patienten inom den somatiska slutenvården.

Patientnämnden verkar fristående och opartiskt med uppgift att hjälpa och stödja patienter och anhöriga som vill framföra synpunkter eller klagomål, eller som har frågor om vården i Kalmar län. Nämnden har inga disciplinära befogenheter, gör inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren handlat rätt eller fel.

Tillgängligheten till akutmottagningarna ska förbättras

Regionstyrelsen godkände på onsdagen en handlingsplan för att öka tillgängligheten till länets tre akutmottagningar. En utredning pekar på flera olika åtgärder.

  • Tillgängligheten till primärvården är viktig. Därför är det prioriterat att det hitta hållbara och stabila lösningar för bemanningen inom primärvården.
  • Olika digitala lösningar kan skapa nya arbetssätt och frigöra resurser.
  • En mer utbyggd vård i hemma kan öka tryggheten för invånarna och därmed också tillgängligheten.

Handlingsplanen pekar ut en rad aktiviteter som vårdförvaltningarna gemensamt ska arbeta med. Arbetet ska fortlöpande följas upp.

Parkeringsavgift höjs

Parkeringsavgiften vid de tre sjukhusen i länet kommer att höjas till tio kronor i timmen. Det är en anpassning till kommunernas avgifter. Däremot kommer avgiftstiderna att skilja sig åt. Vid Länssjukhuset i Kalmar tas avgiften ut måndag-fredag 9-16, vid Västerviks sjukhus måndag-fredag 8-18 och vid Oskarshamns sjukhus måndag-fredag 9-16.

Om man parkerar utan tillstånd eller inte har betalt p-avgifter blir kontrollavgiften 300 kronor, parkering där det är parkeringsförbud kostar 500 kronor och parkering på plats för funktionsvarierad utan att man har tillstånd för det 800 kronor.

De nya avgifterna föreslås gälla från 1 juli sedan regionfullmäktige fattat beslut om dem.

Minskad sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron minskade något bland medarbetarna inom Region Kalmar län förra året. Det framgår av regionens första hälsobokslut. Totalt var sjukfrånvaron 5,2 procent mot 5,3 procent 2018. Kvinnorna har fler sjukdagar än männen.

När det gäller sjukfrånvaron mer än 60 dagar ligger andelen i stort sett stilla, 2,80 procent 2019 mot 2,84 året före. Samtidigt visar det så kallade frisktalet att 63,9 procent av samtliga medarbetare hade inte mer än högst fem dagars sjukfrånvaro 2019. 33,8 procent hade inte en enda sjukdag under året.

Kalmar län är fortfarande en av de regioner i landet som har låg sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro är också kopplat till kostnader. Ju färre som är sjukskrivna, desto mindre kostnader. För Region Kalmar län landade den totala sjuklönekostnaden på 61,5 miljoner kronor förra året.

Målet med hälsobokslutet är att det ska användas som ett stöd och en hjälp i ett långsiktigt arbete att forma friska arbetsplatser och visa på sambandet och vinsterna mellan god hälsa och en bra arbetsmiljö. I fortsättningen kommer det att redovisas i samband med årsredovisningen varje år.

1,7 miljoner i klimatkompensation

Region Kalmar län kommer att klimatkompensera för de 2 200 resor som regionens medarbetare årligen gör mellan Kalmar och Stockholm. Det är resor som motsvarar 130 ton koldioxid. För att påskynda omställningen till fossilbränslefritt flyg kommer regionen att köpa in 70 000 liter biojetdrivmedel för 1,2 miljoner kronor.

Ytterligare 500 000 kronor kommer att användas till utbyggnad av infrastruktur för elbilar.

Tidigare år har Region Kalmar län klimatkompenserat bland annat genom att bygga laddstolpar för elbilar och test av biobaserade förbrukningsmaterial.

SD ville avslå klimatkompensationen och ansåg att pengarna istället skulle gå till sjukvården.

M, KD och V ville ha snabbt beslut om statsbidrag

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville att regionstyrelsen skulle behandla deras gemensamma skrivelse om hur det aviserade extra statsbidraget på 53 miljoner kronor skulle fördelas. De tre partiernas tanke var att regionfullmäktige i april skulle kunna ta beslut om fördelningen av pengarna.

Majoriteten avslog dock yrkandet med hänvisning till att frågan ska hanteras i gängse ordning. M, KD och V reserverade sig.

Vill ha dialog om bredbandsutbyggnad

Region Kalmar län kommer att bjuda in Post- och telestyrelsen till dialog om den framtida bredbandsutbyggnaden i länet och nödvändigheten av statligt stöd.

Initiativet tas efter en skrivelse från M och KD om att regionen ska agera för att få tillstånd en omprövning av det statliga stödet. När Post- och telestyrelsen tog beslut i början av februari fick Kalmar län inte del av stödet.

M, KD och V ville ha snabbt beslut om statsbidrag

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ville att deras gemensamma skrivning om hur det aviserade extra statsbidraget på 53 miljoner kronor skulle behandlas av regionstyrelsen på onsdagen. De tre partiernas tanke var att regionfullmäktige i april skulle kunna ta beslut om fördelningen av pengarna.

Majoriteten avslog dock yrkandet med hänvisning till att frågan ska hanteras i gängse ordning. M, KD och V reserverade sig.

V-krav om flygtrafiken avslogs

Vänsterpartiet föreslog ändringar i ägardirektiven när det gäller Kalmar Öland Airport AB. V ville stryka formuleringar om att Stockholmstrafiken ska utvecklas och trycka mer på att nå klimatmålen enligt Agenda 2030 och Parisavtalet. Förslaget avslogs av regionstyrelsens majoritet.

Medborgarförslag och motioner

  • Den 1 juli kommer Region Kalmar län att ansluta sig till sms-livräddare. Det innebär att det också i länet kommer att gå ut sms då en person drabbats av hjärtstopp till de som anslutit en app i sina telefoner och finns i närheten av den drabbade. Bedömningen är att en anslutning kommer att bidra till att fler liv kan räddas. Kostnaden för anslutningen blir 425 000 kronor och sedan en driftskostnad på 51 400 kronor i månaden. Det beskedet ger regionstyrelsen på två medborgarförslag i frågan.
  • Däremot säger styrelsen nej till ett annat medborgarförslag om att sjukvårdstaxan i länet även ska inkludera alternativa behandlingar som zonterapi och homeopati. Motivet är att det vetenskapliga underlaget för att bedöma metoderna nytta är otillräckligt. Då hälso- och sjukvård ska bedrivas efter vetenskap och beprövad erfarenhet anser regionstyrelsen att det är viktigt att detta säkerställs.
  • Det pågår redan inventering av engångsmaterial och översyn av hur man ska minska dem. Det svaret ges på en motion från Vänsterpartiet om mätbara mål för att minska engångsartiklarna. Det jobbas redan med att ta fram ett sådant mål.
  • Regionstyrelsen sa för sin del nej till en motion från Jimmy Loord (KD) om att väntetiderna nom vården ska publiceras på regionens hemsida. Motivet är att informationen redan finns på webbplatsen vantetider.se. Om en regional väntetidsportal skulle byggas skulle den i stort sett innehålla samma information. Något som skulle ha begränsat värde för allmänheten men medföra både kostnader och administration. KD, M och SD ville bifalla motionen.
  • Regionstyrelsens majoritet ser inget skäl att ändra på budgetarbetet och uppföljningen av ekonomin som sker kontinuerligt vid regionstyrelsens, regionala utvecklingsnämndens och kollektivtrafiknämndens sammanträden. Det beskedet ges på en motion från M och KD som bland annat föreslår att beslut om budget ska tas tidigare på året och att månadsrapporteringen ska utvecklas. M och KD reserverade sig till förmån för sin gemensamma motion. Också SD röstade för motionen.
  • Det blir ingen utredning av en reguljär flyglinjen mellan Kalmar-Öland Airport och Kastrup. Regionstyrelsen säger nej till motionen från Sverigedemokraterna med hänvisning till att det är flygplatsbolaget Kalmar Öland Airport AB som i så fall ska göra utredningen, inte Region Kalmar län. SD reserverade sig till förmån för sin motion.

Samtliga motioner och medborgarförslag slutbehandlas på regionfullmäktige i början av april.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet