Illustration över om- och tillbyggnad
Pressmeddelande 2021-09-08

Klart för om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling

På onsdagen sa regionstyrelsen ja till en om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling vid länssjukhuset i Kalmar.

Den nya byggnaden ska bidra till bättre och mer sammanhållen cancervård, ökad tillgänglighet till strålbehandling samt möjlighet till modern utrustning. Lokalförändringen kommer att möjliggöra byte av acceleratorer och säkra framtida utökning av en tredje accelerator. Inflyttning beräknas ske i juli 2026. Investeringsramen uppgår till knappt 423 miljoner kronor.

 • Byggproduktion beräknas till 399,6 miljoner kronor, verksamhetsutrustning till 20,3 miljoner kronor och konstnärlig utsmyckning till 3 miljoner kronor.
 • Hus 38 lokaliseras i direkt anslutning till befintlig onkologiverksamhet i hus 12. Byggnaderna får gemensam entré mot norr och flera funktioner samlokaliseras inom onkologienheten.
 • Byggnaden innehåller yta för PET-CT, administrativa lokaler och en behandlingsenhet för onkologisk dagvård (cytostatikabehandling) samt två nya skyddsrum.
 • Ny byggnad innehåller två rum för acceleratorer vilket möjliggör en utökning med en accelerator och utbyte av befintliga utan påverkan på produktionen.
  Till följd av lokalförändringen kommer sjukhusets rehabiliteringsbassäng att stängas vid årsskiftet 2022–2023.

Moderaterna yrkade för ett tillägg om att lokaler för cancerrehabilitering infogas i byggplanerna för hus 38. Det besvarades med hänvisning till befintligt uppdrag om att se över hur behovet av rehabiliteringsbad kan tillgodoses under en övergångsperiod.

Regional transportplan samt besöksnäringsstrategi ut på remiss

Under onsdagen behandlades också förslaget till regional transportplan som ska ut på remiss. Sverigedemokraterna yrkade för en textändring samt att Svenska FN-förbundet stryks som remissinstans, vilket avslogs. Förslaget om textändring fick bifall av Kristdemokraterna och Moderaterna. Socialdemokraterna biföll Arbetsutskottets förslag medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverade sig.

Styrelsen beslöt även att skicka ut förslaget till besöksnäringsstrategi på remiss. Sverigedemokraterna yrkade på återremiss samt att FN-förbundet stryks som remissinstans. Yrkandet avslogs.

Inget fel med avgift för nekande av vaccin

Regionen bedömer att avgiften om 200 kronor per uteblivet besök vid nekande av vaccination mot covid-19 är i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen samt det av regionfullmäktige fattade beslutet om avgifter 2014. Det går också i linje med den juridiska bedömning som gjorts av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, vad gäller möjligheten att välja vaccin, behandlingsalternativ och information. Det slås fast i ett yttrande till Justitieombudsmannen på onsdagen. Yttrandet avsåg en anmälan om fakturering av avgift för uteblivet besök när en patient nekat till att ta erbjudet vaccin för covid-19 vid sitt inbokade besök.

Ja till utredning av medborgardialog

Styrelsen ställde sig positiv till Beredningen för invånarfrågors förslag om att regionens beredningar varje år ska genomföra medborgardialoger utifrån regionplanen. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på genomförande. Förslaget går vidare till fullmäktige. Sverigedemokraterna yrkade för en fortlöpande redovisning av hur berörda verksamheter agerat sedan föregående medborgardialoger.

Motioner

Regionstyrelsen behandlade sju motioner som nu går vidare till regionfullmäktige för slutbehandling.

 • Regionstyrelsen ställde sig bakom Moderaterna och Kristdemokraternas motion om att Region Kalmar län ska införa en visselblåsarfunktion. I yttrandet skriver man att Region Kalmar län under hösten/vintern 2021/2022 kommer att bevaka ny lagstiftning kring detta samt ta fram en rutin för att säkerställa efterlevnaden.
 • Regionstyrelsen säger nej till Sverigedemokraternas motion om att kartlägga kunskaper i svenska samt andra språk hos personalen inom sjukvården. I motionen föreslås också att utreda möjligheten att införa krav på svenskkunskaper inom sjukvården, inklusive möjligheten till testning av detta vid anställning. Styrelsen motiverar sitt avslag med att en kartläggning samt språktester står i strid med diskrimineringslagen och att den rekrytering som görs är kompetensbaserad med fokus på vad som krävs för tjänsten. Medarbetare med annan språkbakgrund än svenska erbjuds i dag utbildning i Svenska i vården samt i viss omfattning även språkpraktik. Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade för en textkomplettering och tillsammans med Sverigedemokraterna reserverade dem sig till förmån för sina respektive yrkanden.
 • En motion från Moderaterna och Kristdemokraterna om att inrätta ett politiskt organ för ärenden gällande fastigheter och investeringar besvaras med att ett sådant redan finns inom befintlig struktur för investeringsprocessen. Moderaterna och Kristdemokraterna yrkade för ett tillägg, något som avslogs.
 • Den återremitterade motionen från Moderaterna och Kristdemokraterna om tjänsteformen personlig tjänst besvaras med att medarbetaren fortfarande är tillsvidareanställd i tjänsteformen och arbetsgivaren därmed har fortsatt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Det innebär att verktyg som medarbetarsamtal och utvecklingsplaner finns för att följa utvecklingen av tillstånd och arbetsförmåga. Moderaterna och Kristdemokraterna ville bifalla motionen.
 • En motion från Kristdemokraterna om översyn av begränsningar och lösningar för att underlätta anställda anhörigvårdares situation samt om att utveckla en policy för dessa besvaras med att Region Kalmar län redan i dag arbetar med att förbättra förutsättningarna och öka medvetenheten i frågan. Detta görs bl.a. genom arbetsmiljöutbildningar för chefer samt via Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för bifall till motionen.
 • Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen beslutade den 3 juni 2021 att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram förslag på implementering av ett vaccinationsprogram i Sydöstra sjukvårdsregionen. De insatser som bedöms lämpliga kommer därefter att arbetas in i Region Kalmar läns regionplan. Så besvaras Moderaternas motion om att införa gratis utökad HPV-vaccination till pojkar i fler ålderskategorier samt för kvinnor upp till 30 år som inte har några cellförändringar när de gör sin cellprovskontroll.
 • I ytterligare en motion från Moderaterna föreslås att regionen utvecklar en sajt- och/eller appform, som samlar information om länets besöksnäring och besöksmål och som kan marknadsföras via regionens egna kanaler. Motionen besvaras med att marknadsföring i dag sker i samarbete med länets kommuner, Region Jönköpings län och Region Kronoberg samt via t.ex. www.visitsmaland.se och www.oland.se och att man även fortsatt överlåter till kommunerna och destinationerna i länet att ansvara för nationell marknadsföring. Man hänvisar också till att ett arbete pågår med att ta fram en ny besöksnäringsstrategi. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna ville bifalla motionen.
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet