Barn som leker med en gul boll.
Pressmeddelande 2019-03-19

Hur mår länets barn?

Hur ofta vistas barn i grönområden, hur upplever de besvär av inomhusmiljön hemma och störs de av trafikbuller?

Det är några av frågorna i årets stora miljöhälsoenkät. Den här veckan skickas den ut till
2 600 barn och vårdnadshavare i Kalmar län för att kartlägga hur barn påverkas av miljön som de vistas i.

Sedan 20 år tillbaka har liknande nationella enkäter genomförts vart fjärde år. Region Kalmar län och Länsstyrelsen har gjort utökade undersökningar sedan 1999. Varannan gång vänder sig enkäten till vuxna och varannan gång till barn. Årets enkät handlar om barns hälsa. Frågorna rör bland annat inomhusmiljö, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och klimatförändringar. Enkäten skickas ut till slumpmässigt valda vårdnadshavare som har barn i åldrarna sex-tio månader, fyra år och tolv år.

Resultaten från miljöhälsoenkäten används i arbetet med att främja människors hälsa och hitta negativa miljöfaktorer. Informationen från enkäten kan till exempel leda till effektiva insatser och vara underlag för olika åtgärder. Informationen kommer att användas vid samhällsplanering och prioritering av åtgärder och vara indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål. Resultaten kan också kopplas till det regionala arbetet med Agenda 2030, där hälsa och välbefinnande är viktigt för en hållbar utveckling i regionen.

Folkhälsomyndigheten står bakom den nationella miljöhälsoenkäten och ska enligt instruktion följa upp, utvärdera och sprida kunskap om hur människors hälsa påverkas av miljön. Statistiska centralbyrån (SCB) hanterar utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer samt Naturvårdsverket har varit med och medfinansierat undersökningen i 19 län för att få tillgång till bättre regionala underlag.

 

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet