Bild på Olle Olsson
Pressmeddelande 2021-12-09

Helhetsperspektivet viktigt i patientflödet

Olle Olsson, verksamhetsutvecklare på Länssjukhuset i Kalmar disputerar den 10 december vid Linköpings universitet kring patientflöden på sjukhus.

- Jag har studerat hur man på sjukhus hanterar skillnader i patientflöden. I form av varierande inflöde och hur lång tid de olika stegen i patientflödet tar. Sammantaget visar avhandlingen på betydelsen av att ha ett helhetsperspektiv när det kommer till hur man hanterar variationer i patientflöden, säger Olle Olsson.

Avhandlingen redovisar resultaten från tre olika studier som gjorts på tre olika sjukhus och har analyserat hur variationer för både akuta och planerade flöden av patienter hanteras.

En simuleringsmodell i en av studierna visar vilken påverkan förändringar i patientinflöde, resurser, tid för behandling och aktiviteter i flödet på en akutmottagning och vårdavdelning har på beläggningsgraden och vistelsetiden.

I en intervjustudie studerades också hur man på ett sjukhus hanterar variationer i akutpatientflödet.

- Jag såg att man använde många åtgärder för att hantera en hög beläggning på vårdavdelningar. Detta till skillnad mot akutmottagningen som istället använde få åtgärder för att hantera en full akutmottagning. Detta pekar på att akutmottagningar generellt sett är mer anpassningsbara än vårdavdelningar när det kommer till att hantera varierande patientflöden. Beläggningsgraden på vårdavdelningar verkar också utifrån studiernas resultat vara starkt påverkbar av variationen i patientflödena.

Även på kliniker användes fler åtgärder för att förbättra situationen än vad som görs för att förbättra situationen på sjukhuset som helhet.

Detta ökar risken för att förbättringar för vissa kliniker och patientflöden kan medföra försämringar för andra klinker eller patientflöden, när man inte har med sig perspektivet för hela sjukhuset. Avhandlingen visar också på klinikchefernas behov av stöd från sjukhusledningen för att hantera variationerna i flödena för de akuta patienterna.

I de planerade patientflödena visar avhandlingen att införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancervården troligtvis medfört undanträngningseffekter i form av något längre väntetider för andra planerade patientgrupper. En åtgärd för att hantera variation inom ett patientflöde påverkar alltså möjligheterna att hantera variation inom ett annat patientflöde, samt för sjukvårdsenheten som helhet.

Undanträngningseffekterna gäller framförallt för den patientgrupp som blivit ”förbipasserad” av patienterna inom ett standardiserat vårdförlopp. Längre väntetider är mindre troliga ju lägre prioriterad en patientgrupp är. Dessa effekter på väntetiderna uppstår i och med att införandet medfört en omprioritering mellan olika patientgrupper.

Disputationen äger rum den 10 december klockan 13:15 i Linköping, Campus Valla.

Mer information

Olle Olsson, verksamhetsutvecklare                                       
072-520 02 87

Uppdaterad 9 december 2021 Lämna synpunkter på innehållet