Buss med få passagerare.
Pressmeddelande 2020-05-29

Halverat resande i spåren av covid-19

Covid-19-pandemin påverkar Kalmar länstrafiks ekonomi i stor omfattning. Resandet och biljettintäkterna har i stort sett halverats.

Prognosen för 2020 visar på ett underskott på drygt 110 miljoner kronor. Minskade biljettintäkterna står för ungefär 100 miljoner och extrakostnader för specialfordon för covid-19-transporter cirka 10 miljoner kronor. Det framgick vid fredagens sammanträde i kollektivtrafiknämnden.

Coronapandemin har lett till att allt fler väljer bort kollektivtrafiken. Resandet har minskat med cirka 50 procent i den allmänna kollektivtrafiken och biljettintäkterna har som följd minskat i minst lika stor utsträckning.

Utöver resandeminskning har Arbetsmiljöverkets föreläggande om att stänga framdörrarna ombord på de större bussarna i Kalmar län påverkat kundernas möjlighet att betala ombord. Därför har Kalmar länstrafik tagit fram nya sätt för kunder att köpa periodbiljetter via mobilappen och över telefon via kundtjänst.

Samtidigt som intäkterna har minskat rullar kollektivtrafiken i princip som vanligt. Detta på Folkhälsomyndighetens rekommendation om att upprätthålla trafiken i den omfattning som minskar risken för trängsel ombord. Kalmar länstrafik har dock stängt möjligheten att anmäla grupp- och kulturresor fram till den sista juni för att ytterligare undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Resandet i färdtjänst och sjukresor har minskat med 30 respektive 60 procent under april månad jämfört med tidigare år. Kostnaderna för den anropsstyrda trafiken sjunker dock inte i samma omfattning som resandet i den allmänna kollektivtrafiken då antalet sjukresor med ensamåkande kunder har ökat. Bland dessa finns dialyspatienter som nu erbjuds att resa ensamma till och från sina behandlingar.

Kalmar länstrafik har upphandlat tre särskilda fordon vars uppgift är att transportera personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Dessa fordon var under den inledande fasen av pandemin tillgängliga dygnet runt sju dagar i veckan. Tillgängligheten för dessa fordon anpassas kontinuerligt utefter behov och de förutsättningar som råder.

Kalmar länstrafik utför ständigt undersökningar som riktar sig mot resenärer och länsinvånare i Kalmar län. De senaste undersökningarna visar att 51 procent av de tillfrågade är oroliga för att resa med kollektivtrafiken. Samtidigt säger 58 procent att de antingen väljer att avstå från att resa kollektivt, undviker rusningstid eller avstår icke nödvändiga resor med kollektivtrafiken.

Nytt biljettsystem dyrare än beräknat

Det nya biljettsystem som Region Kalmar län beslutat om för länstrafiken blir dyrare än beräknat. 

När regionfullmäktige i juni förra året beslutade att biljettsystemet skulle köpas in beräknades kostnaden landa på 32-35 miljoner.

En rad olika komplikationer i utvecklingsarbetet har sedan dess dock bidragit till merkostnader och kräver ett nytt beslut av regionfullmäktige.

  • Lösningen för datalagring har fått göras om.
  • Upphandlingar har överprövats vilket lett till byte av leverantör till en med ett högre anbud.
  • Kostnader för projektledning och konsulter har öka på grund av förseningarna.
  • Montering av terminaler i fordonen beräknas också bli dyrare.

Totalt handlar det om fördyringar om 7,7 miljoner, vilket kollektivtrafiknämnden nu vill att regionfullmäktige skjuter till. Kostnaderna för det fortsatta utvecklingsarbetet 2021 och 2022 för att färdigställa biljettsystemet arbetas in i kommande budget.

Driftkostnaderna för det nya systemet beräknas ligga i samma nivå som det nuvarande.

Kristdemokraterna och moderaterna gjorde en protokollsanteckning där de beklagade de ökade kostnader och ansåg fördubblingen av den tidigare beräknade driftskostnad bekymmersam.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet