Nyhet 2020-02-26

Hälso- och sjukvården fortsätter att förbättras

Region Kalmar län står sig väl i förhållande till landet i stort visar Socialstyrelsens senaste rapport Öppna jämförelser.

Socialstyrelsen publicerar för fjärde året i rad övergripande öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat. Rapporten visar bland annat att Region Kalmar län står sig väl i förhållande till landet i stort, bland annat när det gäller tillgänglighet och samverkan.   

Rapporten visar på en betydlig förbättring över tid inom svensk hälso- och sjukvård. Detsamma gäller Region Kalmar län som dessutom i en helhetsbedömning placerar sig bland de allra främsta i riket.

- Områden med särskilt starka resultat i vår region är framför allt ekonomi, förtroende, tillgänglighet och hållbarhet, säger Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare. Resultaten när det gäller överbeläggningar och utlokalisering är bäst i riket, liksom antalet utskrivningsklara på sjukhus och väntetider till särskilt boende. Det är områden som vi haft stort fokus på och det är såklart glädjande att se att det ger resultat. 

När invånarna själva bedömer tillgången till hälso- och sjukvården visar Region Kalmar län det bästa resultatet i riket. Tiden till läkarbedömning vid akutbesök är den tredje kortaste i riket.

Även inom området kvalitet ses goda resultat med positiv utveckling över tid. När det gäller återinskrivningar bland äldre och läkemedelsbehandling av äldre samt för trycksår i sluten vård är Region Kalmar läns resultat bättre än rikets. Däremot är resultaten sämre när det gäller återfrakturer, återkommande slutenvård i livets slutskede samt för dödlighet i stroke och hjärtinfarkt. En övergripande slutsats i rapporten är att utbildningsnivå har stark koppling till hälsoutfall, vilket kommer vara ett viktigt fokusområde för jämlik vård framöver.

- Det viktiga med jämförelser är att de kommer till användning i förbättringsarbete, säger Karl Landergren. Det är först när jämförelserna hjälper oss att nå bättre resultat i våra vårdmöten som nyttan nås. Att kunna jämföra sig med de bästa i landet är en sporre i det arbetet.

Fakta Öppna jämförelser

Öppna jämförelser finns för flera områden inom hälso- och sjukvården. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och regioner samt till politiker på olika nivåer.Uppföljningen är kopplad mot indikatorer för god vård och syftar till att ge svar på sex övergripande frågor om svensk hälso- och sjukvård:

  • Hur mycket betalar vi för hälso-och sjukvården?'
  • Är hälso- och sjukvården hållbar?
  • Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver?
  • Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska?
  • Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får?
  • Blir vi friskare och lever längre?
Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet