Pressmeddelande 2020-11-18

Granskning av sjukvårdens produktivitet och effektivitet

Hälso- och sjukvården i Region Kalmar län kännetecknas i allt väsentligt av hög effektivitet och produktivitet.

Den bedömningen gör regionens revisorer efter en granskning. Man konstaterar dock att såväl kostnaden och kostnadstakten per DRG-poäng – ett jämförelsemått för olika sjukhus utifrån diagnosrelaterade grupper – inom den öppna specialiserade vården är högre och snabbare än riket i genomsnitt.

Detta skulle kunna tyda på en minskad produktivitet inom vissa av regionens sjukvårdsverksamheter. Dessa resultat kan dock sättas i relation till övriga nyckeltal och dess utfall. Exempelvis visar utvecklingen av medelvårdtiden att flöden och processer rimligen är effektivt balanserade. En optimal beläggningsgrad med mycket låg överbeläggning och få patienter utlokaliserade till andra kliniker förstärker bilden.

Sammanvägt tyder detta på att resurser och tillgångar används på ett optimalt sätt, vilket är grundläggande för en effektiv vård. Granskningen visar att enstaka nyckeltal indikerar att hälso- och sjukvården är mindre produktiv jämfört med tidigare år. Den positiva utvecklingen av medelvårdtid i kombination med optimal beläggning och få överbeläggningar indikerar att hälso- och sjukvården är mer effektiv jämfört med tidigare år.

Revisorerna lyfter fram att inom hälso- och sjukvården i regionen finns en ambition och vilja att utveckla organisationens effektivitet. Verksamhetskulturen som råder i Region Kalmar län spelar en roll för regionens effektivitet.

Revisorerna bedömer att den struktur och systematik som finns för dialog- och mötesorienterad styrning, i kombination med en hög grad av tillit, kan antas ge goda förutsättningar för vårdens personal att göra rätt vilket är en förutsättning för såväl en effektiv som god och säker vård.

Slutligen konstaterar revisorerna att de insatser och projekt som bedrivs för att utveckla hälso- och sjukvårdens produktivitet och effektivitet kännetecknas av struktur och systematik. Det är positivt att processen för utvecklingsarbetet kopplar ihop regionplanens fastställda målområden med de verksamhetsnära insatserna och projekten. Det är av betydelsen när det handlar om att föra samman den politiska ledningens och förvaltningens syn med verksamheterna vad gäller regionens övergripande inriktning och mål.

Mot bakgrund av vad som framkommit önskar revisorerna svar från regionstyrelsen senast den 24 mars 2021.

Mer information

Klaus Leidecker, ordförande för revisorerna i Region Kalmar län             
070-898 31 00

Joakim Klasa, revisionschef                                                           
0480-842 18

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet