Ordförandeklubba slår i bordet
Nyhet 2019-09-25

Fullmäktige sammanträder

2030 ska Kalmar län vara en fossilbränslefri region. I handlingsprogrammet som regionfullmäktige tog på onsdagen listas en rad olika aktiviteter.

Bland annat nämns olika insatser för att stimulera ökad produktion av biogas, utveckla produktionen av förnybar el genom vindkraft och solenergi, fler biogasfordon, en större användning av förnybart flygbränsle vid Kalmar Öland Airport, ökade möjligheter till cykling, stärkt busstrafik, ökad kunskap och engagemang om FN:s klimatmål inom Agenda 2030 och ett förbättrat samarbete inom om länet för upphandling och inköp av fossilbränslefria tjänster.

Den största utmaningen finns inom transportsektorn där delmålet är att 2025 ha 70 procent lägre klimatutsläpp jämfört med 2010, men även om länets aktörer kan göra mycket, avgörs framtiden till stora delar av frågor som ligger utanför vad dessa aktörer själva kan besluta om. Här krävs både teknikutveckling samt att nationella och internationella beslut går i rätt riktning.

Bland övriga ärenden beslutades också om en ombyggnad för gammakamera/SPECT-CT vid Länssjukhuset i Kalmar.

Vid fullmäktige behandlades under onsdagsförmiddagen en rad motioner och medborgarförslag. I samtliga fall utom ett följde fullmäktige de yttrande som regionstyrelsen föreslagit. När det gäller en motion från Moderaterna om mer vildsvinskött på menyn återremitterades ärendet.

Under eftermiddagen blev det interpellationsdebatt. Också återstående medborgarförslag behandlades.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet