Vårdanställd som välkomnar en patient till ett undersökningsrum.
Pressmeddelande 2020-03-05

Fortsatt högt förtroende för länets sjukvård

Befolkningen i Kalmar län fortsätter att ha högt förtroende för hälso- och sjukvården. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019.

69 procent av de tillfrågade länsborna svarade i enkäten att de hade högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet som helhet. Att jämföra med siffran för riket som var 60 procent.

75 procent av de tillfrågade har ett högt förtroende för sjukhusen i länet, en ökning mot förra året. Förtroendet för hälsocentralerna inom primärvården är också betydligt högre än i riket som helhet. Här hamnar Region Kalmar län på en tredje plats.

När det gäller tillgången till vård är de boende i Kalmar län bland de mest nöjda i landet, 88 procent instämmer i påståendet om de har den hälso- och sjukvård de behöver. När det gäller väntetider till hälsocentralerna och till sjukhusen rankas Kalmar län näst bäst i landet.

De tillfrågade i Kalmar län är också bland dem i landet som i störst omfattning anser att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet avgör och inget annat. Befolkningen i vårt län är också mest positiv till att levnadsvanor i form av kost, motion, tobak och alkohol tas upp vid ett vårdbesök. 86 procent svarar ja på frågan.

En försämring i Hälso- och sjukvårdsbarometern är dock förtroendet för råden på 1177.se. 62 procent anger ett högt förtroende för tjänsten vilket innebär att Region Kalmar län halkat ned i jämförelse med övriga regioner. Också förtroendet för e-tjänsterna på 1177.se har minskat. Det är i åldersgruppen 40-69 år och befolkningen över 80 år som förtroendet är minst. Däremot är allmänhetens förtroende för 1177 Vårdguiden på telefon stabilt även om Kalmar län ligger under snittet av landets regioner.

- Överlag är det imponerande resultat. År efter år har vi väldigt höga förtroendesiffror för sjukvården i länet. Däremot måste vi öka förtroendet för 1177.se, inte minst e-tjänsterna. 1177 Vårdguiden både på telefon och på webben är första linjens sjukvård och förtroendet är oerhört viktigt, säger regiondirektör Ingeborg Eriksson.

Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern mål är att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Syftet är att få underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, lokalt och nationellt. Undersökningen och resultaten ska även utgöra underlag för demokratisk dialog, som ett verktyg i regionernas arbete med att planera, leda och styra hälso- och sjukvården. 

1000 personer 18 år och äldre har svarat i Kalmar län dels under april-maj förra året, dels under oktober-november. De fick besvara sammanlagt 14 frågor.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet