Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Bild från ett regionfullmäktigesammanträde.
Pressmeddelande 2022-09-19

Förändrad politisk organisation

Region Kalmar läns politiska organisation förändras i viss mån inför den nya mandatperioden. Bland annat minskas antalet regionråd.

Regionstyrelsen beslöt på måndagen att lägga fram ett förslag till regionfullmäktige om den politiska organisationen för de kommande fyra året.

Det största förändringarna är att antalet region- och oppositionsråd minskas från dagens 15 till 13, att personaldelegationen i fortsättningen blir ett utskott under regionstyrelsen och att beredningen för invånarfrågor försvinner.

De olika råden för majoritet och opposition kommer att fördelas på följande ansvarsområden:

 • Ansvar för regionövergripande frågor och ekonomi.
 • Ansvar för hälso- och sjukvården, både specialistsjukvård och första linjens vård inom somatik och psykiatri.
 • Ansvar för hållbarhet, folkhälsa och brukarråd
 • Ansvar för regionalutveckling, kultur, bildning och kollektivtrafik.

I den nya organisationen är sju regionråd vikta åt majoriteten och sex till oppositionen. Vilka som utses till dessa poster avgörs vid regionfullmäktige den 17 oktober då valen till valberedning, regionstyrelse och revisorer sker. Denna dag utser också regionstyrelsen de personer som ska ingå i regionstyrelsens arbetsutskott, plan- och budgetberedningen och personalutskottet.

Förslaget till politisk organisation har tagits fram av en parlamentarisk arbetsgrupp med representanter för samtliga partier.

Regionstyrelsens förslag till arvoden den kommande perioden är att regionstyrelsen ordförande får 95 procent av en riksdagsledamots arvode medan övriga tolv region- och oppositionsråd får 90 procent av riksdagsledamots arvode.

Personalutskottets ordförande och vice ordförande arvoderas med 54 respektive 36 procent av en riksdagsledamots arvode, patientnämndens ordförande och vice ordförande får 36 respektive 27 procent av en riksdagsledamots arvode.

Arvodet för en riksdagsledamot är för närvarande 71 500 kronor.

Regionfullmäktige tar ställning till förslaget vid nästa sammanträde den 29 september.

Klartecken för byggen

Regionstyrelsen gav vid sitt sammanträde klartecken för att starta tre ombyggnationer vid Länssjukhuset i Kalmar.

I två fall rör det sig om investeringar på diagnostiskt centrum. Dels ska lokaler vid klinisk kemi byggas om för en automationsbana som ska förbättra logistik och flödet för snabba analyssvar. Total kostnad 14,2 miljoner kronor. Dels handlar det om ombyggnad för inscanningsutrustning vid klinisk patologi och cytologi. Målet är att skapa en bättre arbetsmiljö och öka patientsäkerheten genom att minimera risken för förväxling av prover. Kostnad knappt 2,5 miljoner.

Vid länssjukhuset ska också en nybyggnad ske för medicinsk andningsoxygen, syrgas. Förbrukningen ökade kraftigt under pandemin då ett stort antal patienter behandlades med syrgas för att lindra sjukdomsförloppet. Bedömningen är att även framöver kommer behovet av syrgas att vara större än tidigare. Därför kommer en så kallad LOX-tank att byggas. Byggkostnaderna beräknas till två miljoner kronor.

Regionstyrelsen gav också i uppdrag att det ska göras en förstudie för ombyggnad av medicinavdelning 5 vid Västerviks sjukhus. Det är i samband med projektering av ombyggnaden av medicinavdelningarna 4 och 6 som samordningsvinster, färre störningar och snabbare ombyggnad konstaterats om också avdelning 5 byggs om samtidigt.

Motioner och medborgarförslag

Fyra motioner och fyra medborgarförslag var uppe på regionstyrelsens bord vid måndagens sammanträde.

 • En motion av Leif Svensson (V) om en genomlysning av regionens datainsamlingar och om det samlas in mer data än nödvändigt avslås av regionstyrelsen. I svaret pekas på att regionens riktlinje följs och att endast data som är nödvändig och där nyttan är konstaterad samlas in. En fullständig genomlysning skulle innebära ett omfattande administrativt arbete.
 • Handlingar som utgör beslutsunderlag till nämnder och beredningar i regionen är och ska vara på svenska. Däremot förekommer remisser i EU-sammanhang som kan vara på engelska. Det är i så fall den som begär yttrande som ska ansvara för nödvändig översättning, regionen har ingen skyldighet till det. Det svaret får Petra Gustafsson (SD), som reagerat över att handlingar i regionala utvecklingsnämnden ett flertal gånger varit på fack-engelska. SD ville att motionen skulle bifallas.
 • Det pågår redan arbete av olika slag inom ramen för Klimatsamverkan Kalmar län. Det svaret ges på en motion från Kristdemokraterna och Moderaterna som vill att en energikommission tillsätts i länet i samverkan med näringslivet, nätägare, elproducenter och andra samhällsaktörer. Bland de arbeten som pågår pekas på en förstudie om energiförsörjningen i Kalmar län, en förstudie om fossilfri vätgas av Energikontor Sydost och förslag i handlingsprogrammet ”Fossilbränslefri region 2030” om att starta forum bland annat kring elförsörjning. KD, M, L och SD ville bifalla motionen men fick inte majoriteten med sig.
 • Det pågår redan ett samarbete mellan Region Kalmar län och Kommunal hjälpmedelsverksamhet i Kalmar län och samverkan när det gäller enskilda patientärende. Med det besvaras en motion från Michael Erlandsson (SD) om ett formaliserat samarbete. SD ville att motionen skulle bifallas,
 • Ett medborgarförslag om att ta bort avgiften för bårbilstransport vid dödsfall i hemmet avslås. Sedan maj 2018 har regionen en enhetlig avgift oavsett var den avlidne bott. Istället för den faktiska kostnaden tas en avgift på 1 500 kronor ut av dödsboet. Region Kalmar län kommer dock att se över rutinerna för informationen till anhöriga angående bårbilstransporter. SD ville återremittera svaret med en utredning om kostnaden kan ingå i högkostnadsskyddet, något som dock röstades ned.
 • En digital sjukvårdsrådgivning håller på att upphandlas som en nationell plattform under namnet Första linjens digitala vård. Upphandlingen är dock överklagad, men så fort den är avslutad kommer arbetssättet att användas av Region Kalmar län. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att införa digital sjukvårdsrådgivning.
 • Ett medborgarförslag om att inrätta akut gynekologverksamhet vid Oskarshamns sjukhus avslås. Dels pekas på den gynekologiska mottagningen vid specialistenheten vid sjukhuset med en-två mottagningsdagar i veckan. Dels bedöms en dygnet-runt verksamhet för akuta besök som ett ineffektivt sätt att använda en begränsad resurs. I svaret pekas också på att den akuta gynekologiska verksamheten är till stor del kopplad till förlossningsvården som är förlagd till Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus.
 • Om ett klimatnödläge ska utropas bör det ske på nationell nivå snarare än på regional eller kommunal. Detta för att få tyngd och kraft i frågan. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att regionen bör införa klimatnödläge. I svaret pekas på de insatser Region Kalmar län gör för att minska klimatpåverkan. Att utlysa klimatnödläge i kommuner har hittills inte gett någon nämnvärd ökad handlingskraft eller engagemang i klimatfrågan.

Samtliga motioner och medborgarförslag går nu vidare till regionfullmäktige för avgörande.

Svar på skrivelse om personalsituationen vid sjukhusen

En skrivelse från Sverigedemokraterna om en handlingsplan när det gäller personalsituationen vid länets tre sjukhus besvarades vid regionstyrelsens sammanträde med en redovisning av långsiktiga insatser när det gäller kompetensförsörjning. Framför allt pekas på fyra åtgärder:

 • Samverkan med Linnéuniversitetet när det gäller sjuksköterskeutbildningen i länet och Linköpings universitet när det gäller den decentraliserade läkarutbildningen vid Länssjukhuset i Kalmar.
 • Insatser för att tidigt möta unga och skapa intresse för välfärdens yrken.
 • Utlandsrekrytering av vårdpersonal med utbildning både inom och utom EU.
 • Arbetsgivarfinansierad utbildning av specialistsjuksköterskor och barnmorskor.

I svaret pekas också på att sjukvården måste se över nuvarande arbetssätt, att chef- och ledarskap är av stor betydelse liksom hälsofrämjande arbetsplatser.

Sverigedemokraterna var dock inte nöjda med svaret utan yrkade på att regiondirektören skulle få i uppdrag att skyndsamt upprätta en handlingsplan.

Palliativ enhet ska återöppnas så snabbt som möjligt

Den palliativa enheten i Västervik ska så fort bemanningsfrågan är löst återgå till ordinarie verksamhet. Det beskedet gavs på regionstyrelsen på måndagen. Det var efter sommaren som en tillfällig verksamhetsanpassning på grund av personalbrist.

Styrelsen ska fortlöpande få information om arbetets gång får att palliativa enheten ska återgå i normal verksamhet.

Handlingsprogram om fossilbränslefri region

Regionstyrelsen kunde efter votering med siffrorna 8-7 skicka ut en uppdaterad version av ”Fossilbränslefri region 2030” med strategier, mål och handlingsprogram 2023-2025 på remiss.

”Fossilbränslefri region 2030” rör Kalmar län och omfattar i första hand energi- och klimatpåverkan från energiförsörjning, transporter och arbetsmaskiner i länet. 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna med stöd från Sverigedemokraterna ville ha ett delmål om att den första kommersiella elflyglinjen ska ha startat vid Kalmar Öland Airport 2030 och att en strategi för att bygga fler av regionens fastigheter i trä ska tas fram. Man ville också ha in en skrivning om behovet av planeringsbar elproduktion i programmet. Något som alltså röstades ned med siffrorna 8-7.

Programmet går nu ut på remiss till länets kommuner, Linnéuniversitetet och Energikontor Sydost. Det slutliga dokumentet förväntas antas av regionfullmäktige och länsstyrelsen våren 2023.

Uppdaterad 3 augusti 2023 Lämna synpunkter på innehållet