Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Teckningar uppsatta på vägg.
Pressmeddelande 2022-04-06

Extra satsning för återstart av kulturen

Region Kalmar län satsar totalt 1 350 000 kronor extra på kulturområdet 2022 i en återstart efter pandemin.

Regionala utvecklingsnämndens beslut på onsdagen innebär att 350 000 kronor avsätts extra till arbetsstipendier som kulturutövare kan söka. Under pandemin har just yrkesverksamma kulturutövare drabbats av stora inkomstbortfall till följd av de restriktioner som funnits.

Region Kalmar län delar varje år ut arbetsstipendier på totalt 150 000. Med de extra medel som nu skjuts till landar 2022 års arbetsstipendier på en halv miljon kronor.

En miljon kronor riktas direkt till barn- och ungdomskulturen. Pandemin har inneburit att barn och unga haft begränsad tillgång till olika kulturevenemang och kulturaktiviteter både i skolan och på fritiden. Stödet ska gå till en återstart för barn och ungas delaktighet i kulturlivet.

Extrasatsningarna ryms inom ramen för 2022 års kulturprojektmedel.

Regionala utvecklingsnämnden beslutade också på onsdagen att begära en tillfällig förstärkning av det statliga verksamhetsbidraget till kultursamverkansmodellen för 2022.

Statens kulturråd har fått 40 miljoner kronor till sitt förfogande och i huvudsak ska pengarna fördelas proportionellt i förhållande till storlek på verksamhetsbidragen.

Tobaksfritt län 2025

Regionen förbereder nya insatser för att Kalmar län ska bli ett tobaksfritt län till 2025. Det handlar om insatser mot särskilt utsatta grupper, tobaksavvänjning i grupp, sms-tjänster för snabbare stöd, digital tobaksavvänjning, rökfria utomhusmiljöer, tobaksavvänjning inom folktandvården, insatser med riktade hälsosamtal och förstärkt satsning inom mödrahälsovården. Det framgår av en slutredovisning av ett uppdrag som regionfullmäktige beslutade om i höstas.

2015 antog det dåvarande landstinget en strategi för ett tobaksfritt län 2025. Sedan dess har tobaksbruket minskat med fyra procentenheter i länet. I dag är det sex procent av befolkningen som brukar tobak.

I huvudsak har satsningen hittills riktats mot barn och unga för att få dem att avstå från tobak och att minska tobaksbruket bland gravida och patienter inom psykiatrin med samtidig somatisk sjukdom.

Men för att nå målet krävs anses att mer riktade åtgärder mot specifika grupper och geografiska områden behövs.

Samverkansavtal med Linköpings universitet

Region Kalmar län ska teckna en överenskommelse om samverkan med Linköpings universitet.

Regionen har sedan många år en omfattanden samverkan med universitetet inom hälso- och sjukvården, bland annat kring den decentraliserade läkarutbildningen, men också rörande forskning, utbildning och innovation via samverkansavtal med flera kommuner i norra och mellersta delen av länet.

Ett samverkansavtal synliggör det gemensamma arbetet och innebär också en kontinuerlig uppföljning och dialog om den samverkan som pågår.

Frågan går nu vidare till regionstyrelsen.

Ny trästrategi för fortsatt utveckling av Smålands träindustri

En ny trästrategi och tillhörande handlingsplan liksom en handlingsplan för Smålands skogsstrategi föreslås av regionala utvecklingsnämnden.

Smålands trästrategi och handlingsplan 2022-2025 ska främja hållbar tillväxt genom att fokusera på fem insatsområden: kompetensutveckling, affärsutveckling, produkt- och materialutveckling, produktionsutveckling samt attitydutveckling.

Exempel på insatser i den nya handlingsplanen är fler för industrin relevanta utbildningar, utvecklandet av cirkulära affärsmodeller, ökad digitalisering samt ökat jämställdhetsarbete.

Handlingsplanen Smålands skogsstrategi 2022-2025 radar upp konkreta insatser för att kunna utveckla och ta tillvara de olika värden som skogen ger. Bland annat ingår en satsning för aktiv skogsskötsel med fokus på klimatanpassning och hållbar skogsproduktion samt en kraftfull satsning på att utveckla samarbetet kring målbilder, variationsrikt skogsbruk, hyggesfria metoder, blandskog, ståndortsanpassning, skog/vilt och ökad produktion. En årlig konferens ska också etableras där skogsindustrin samlas för att lyfta aktuella frågor och uppmärksamma och sprida exempel på goda insatser.

I handlingsplanen finns också ett uppdrag att undersöka förutsättningarna att skapa en småländsk friluftsstiftelse för att utveckla ett gemensamt koncept för låglandsleder som följer kvalitetskraven i det nationella ramverket för vandringsleder.

Smålands trästrategi och handlingsplan 2022-2025 och handlingsplan Smålands skogsstrategi går vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut.

Sverigedemokraterna vill när det gällde båda handlingsplanerna att de skulle återremitteras så att delmål och mätbara värden för insatserna skulle arbetas in. Det avslogs dock av majoriteten.

Beslut i korthet

  • Regionala utvecklingsnämnden fördelade totalt 48,6 miljoner i stöd till bredbandsutbyggnad i länet vid onsdagens sammanträde. Stödet beviljas till totalt 25 ansökning omfattande 1 971 byggnader i länet i sju av länets tolv kommuner. Regionens insats görs i områden där en utbyggnad på kommersiell grund inte bedöms möjlig inom tre år. Det gäller framför allt glest bebyggda områden.
  • Under pandemin har den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar minskat. De ungas levnadsvanor har förändrats mest under tiden med covid-19. För att vända utvecklingen och främja fysisk aktivitet kommer Region Kalmar läns stöd till särskilda satsningar inom civilsamhället 2022 att ha en inriktning mot barn och unga. I budgeten finns 500 000 kronor avsedda för ändamålet.
  • Det kommer att finnas fyra miljoner kronor som kommuner och destinationsbolag kan ansöka om för att marknadsföra besöksnäringen i länet nationellt 2022 och 2023. Grundförutsättningen är att regionen går in och står för 50 procent av kostnaderna för en insats och kommunen/destinationen 50 procent. Varje kommun/destination kan maximalt ansöka om 500 000 kronor för perioden september 2022-maj 2023.
Uppdaterad 6 april 2022 Lämna synpunkter på innehållet