Gul profilbild med texten Covid-19
Pressmeddelande 2020-06-15

Covid-19 påverkar regionens ekonomi

Den pågående pandemin får globala och lokala effekter på alla områden. Region Kalmar läns ekonomi är inte undantagen.

Normalt skulle en delårsrapport ha redovisats inför regionstyrelsens junisammanträde. Situationen är dock så svårbedömd att den istället ersätts med en ekonomisk uppföljning med en helårsprognos som slutar i ett negativt resultat på 91 miljoner kronor. Det är en budgetavvikelse på 292 miljoner som kan härledas till orealiserade förluster i värdepapper sedan börsen fallit kraftigt efter pandemins utbrott. Trots det negativa resultatet klarar Region Kalmar balanskravet då de orealiserade förlusterna inte räknas in. Resultatet enligt balanskravet hamnar på 148 miljoner kronor.

Under hela våren har i stort sett samtliga verksamheter ställt om för att klara utmaningen på bästa sätt. Planerade operationer har skjutits framåt, folktandvården har varit stängd för allt utom akuta behandlingar, folkhögskolorna har ställt in kurser och sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning har säkrats. Detta märks tydligt i helårsprognosen.

Exempelvis beräknas regionservice göra ett underskott på 90 miljoner till följd av inköp av olika former av skyddsutrustning och material för provtagning. Också minskade intäkter i sjukhusrestaurangerna påverkar resultatet.

Ett annat exempel är Kalmar länstrafik som beräknas göra ett underskott på 110 miljoner kronor till följd av det rådande läget med minskat resande och ökade kostnader för specialfordon för att transporter misstänkta covid-19-patienter.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppskattas hamna på ett underskott av 289 miljoner. Det rör sig om ökade kostnader till följd av covid-19, men också minskade intäkter i form av patientavgifter och såld vård.

Totalt visar prognosen på att förvaltningarna gör ett budgetunderskott 519 miljoner, vilket uppvägs till viss del av överskott på gemensamma poster för pensioner, skatter och finansnetto på 227 miljoner.

Regionens prognos påverkas också av minskade skatteintäkter på grund av nedgången i sysselsättningen till följd av pandemin.

Både när det gäller merkostnaderna på grund av covid-19 och minskade biljettintäkter och skatteintäkten har regeringen lovat regionerna kompensation i form av olika statsbidrag, vilka har räknats in i prognosen.

Men osäkerheten i den ekonomiska osäkerheten är dock stor.

Den ekonomiska uppföljningen godkändes av regionstyrelsen vid måndagens sammanträde. M och KD gjorde dock en protokollsanteckning där man efterlyser en annan budgetprocess.

 

Ny ambulansstation i Virserum

Det blir en helt ny ambulansstation i Virserum för knappt 16 miljoner kronor inklusive verksamhetsutrustning och köpeskilling för en ny fastighet. Att på nuvarande fastighet bygga ett nytt ambulansgarage bedöms både komplicerat och till orimligt hög kostnad, därför beslutade regionstyrelsen att bygga nytt och samtidigt avyttra den nuvarande fastigheten. Moderaterna och Kristdemokraterna ville i ett tilläggsyrkande att lokaler för personalens fysträning också skulle tillskapas i  den fortsatta byggprocessen. Det avslogs dock av majoriteten i regionstyrelsen.

Blåljusverksamhet får nya lokaler i Emmaboda

Region Kalmar län och Emmaboda kommun har kommit överens om att också i fortsättningen samlokalisera räddningstjänsten och ambulanssjukvården i gemensamma lokaler. Det framgår av en avsiktsförklaring som regionstyrelsen godkände på måndagen.

Avsiktsförklaringen innebär att Emmaboda kommun bygger nya lokaler som också kan inrymma polisen. Region Kalmar län förbinder sig att hyra lokaler till ambulanssjukvården i minst 25 år. Avsiktsförklaringen kommer sedan att ersättas av ett hyresavtal.

Beslut i korthet

  • Ett medborgarförslag om att införa en stressmottagning i Kalmar besvaras med att det inom Vårdval för psykisk hälsa primärvård erbjuds individuell behandling för stressrelaterad ohälsa. Också inom Nyckeln erbjuds kurser vid stressrelaterad utmattning. Medborgarförslaget går nu vidare till regionfullmäktige för slutligt avgörande.
  • Fullmäktige får också besluta om tillkommande kostnader på 7,7 miljoner kronor för investeringen i ett nytt biljettsystem för Kalmar länstrafik. Regionstyrelsen sa för sin del ja till att skjuta till pengarna.
  • Region Kalmar län kommer att ta ut en patientavgift på 200 kronor i samband med serologisk testning om man har antikroppar för covid-19. Däremot kommer PCR-provtagningen om man har symtom att fortsättningsvis vara gratis. Fullmäktige kommer att fastställa avgiften på onsdag.
  • Regionstyrelsen godkände en redovisning av en finansieringsmodell för fortsatt bredbandsutveckling i länet. Moderaterna och Kristdemokraterna reserverade sig mot beslutet då de också ville ha en redovisning av kostnaderna för utbyggnaden och Region Kalmar läns andel av den.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet