Pressmeddelande 2021-06-30

Cancervården fungerade bra trots pandemin

Pandemin har inte haft någon bestående inverkan på cancervården i Kalmar län. Det framgår av data som sammanställts av de regionala cancercentren.

- Under våren 2020 såg vi att något färre kom på mammografikontroll och gynekologisk cellprovtagning, men det är glädjande att se att vi i Kalmar län inte haft någon minskning av antalet upptäckta cancerfall under pandemin som helhet, säger cancersamordnare Jessica Eriksson.

En förklaring till att färre kvinnor genomgick gynekologisk cellprovtagning var att verksamheten tvingades pausas några veckor i delar av länet. Därefter har verksamheterna arbetat hårt för att jobba i fatt ”tappet” och i dagsläget är man i fas.

Deltagarfrekvensen inom mammografin var något lägre under 2020. Men antalet cancerfall som diagnostiseras varierar normalt mellan åren.

- Cancervården har varit prioriterad under pandemin. Som invånare är det viktigt att veta att cancervården i länet har fungerat och fungerar bra under pandemin. Man kan vara trygg i att våra screeningverksamheter och våra cancerutredningar fungerar som de ska.

Marginellt förekom en minskning i antalet anmälda cancerfall under den första vågen av pandemin i mars-maj förra året. Invånare avvaktade med att söka vård. Från juni 2020 ses en återhämtning som höll i sig under resten av fjolåret 2020. Av totalt anmälda cancerfall 2020 ses ingen skillnad jämfört med året innan.

När det gäller standardiserade vårdförlopp cancer (SVF) visar nationella mätningar för helår 2020 på goda resultat. Trots en pandemi har regionens resultat förbättrats både när det gäller andelen som utretts enligt SVF och ledtidsmål.

Under 2020 utreddes 88 procent av patienterna med misstanke om cancer enligt SVF i regionen. Motsvarande siffra för riket är 71 procent. Av de som utreds inom ett SVF är målet att 80 procent få sin behandlingsstart inom fastställd ledtid. Även här har Region Kalmar förbättrat sig något. 53 procent har fått behandling inom angiven ledtid, några procentenheter över riket. 

Mer information

Jessica Eriksson, cancersamordnare                                                             
070-343 19 20

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet