Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Patient genomgår en synundersökning.
Pressmeddelande 2022-10-31

Budget 2023 och regionplan 2023-2025

De kommande åren blir ekonomiskt kärva för Region Kalmar län. Det framgår av budgeten för 2023 och regionplanen 2023-2025.

Det är situationen i omvärlden med ett krig i Europa, kraftigt ökade energi- och bränslekostnader till följd av detta, en hög inflation och samtidigt stigande pensionskostnader som påverkar regionens ekonomi i negativ riktning. Extra kännbart kommer det att vara planens två första år medan stor osäkerhet råder inför 2025. Situationen är på intet sätt unik för Region Kalmar län utan ser likadan ut för samtliga regioner i landet.

För att kortsiktigt hantera situationen kommer avsteg att göras från målet om två procents överskott av skatter, utjämning och generella statsbidrag. För att nå ett nollresultat utan att behöva ta till kraftiga neddragningar kommer istället resultatutjämningsreserven – överskott från tidigare år - att utnyttjas både 2023 och 2024.

Skatten föreslås bli oförändrad 11:86 nästa år, samtidigt fortsätter effektiviseringsarbetet motsvarande en procent av verksamheten. De enda undantagen gäller beställd vård samt bidrag och stöd till kultur och organisationer.

Ekonomin är inte den enda utmaningen. På lite längre sikt kommer den demografiska utvecklingen – att andelen äldre blir allt fler – att bli kännbar. Behovet av vård och omsorg kommer att öka samtidigt som det är brist på arbetskraft. Nya arbetssätt måste utvecklas i den nära vården, exempelvis kommer kombinationen av det digitala och fysiska utbudet att utvecklas ytterligare.

Andra utmaningar både i nutid och framtid att förhålla sig till:

 • Region Kalmar län ska ha Sveriges bästa tillgänglighet och invånarna ska uppleva en vård fri från köer. Det ska vara enkelt att få kontakt med hälso- och sjukvården. Särskilt fokus behöver riktas mot de uppdämda vårdbehoven som uppstått under pandemin.
 • Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är ett prioriterat område. Det handlar om inventering och analys av dagens och morgondagens behov.
 • Det finns behov att ökad krisberedskap och förmåga att stå emot eventuella hot. Regionen behöver skapa säkra försörjningsystem för vatten, skyddsutrustning, läkemedel men också för el, vatten och IT.
 • Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. Särskilt pekas behovet av att skydda råvattnet i samhällsplaneringen ut.

Regionplanen innehåller också totalt nio olika nya utredningsuppdrag. Bland annat ska en prioritering av aktiviteter inom folkhälsoarbetet göras, en förstudie ska ske kring nya lagkrav om att fordonen ska vara utsläppsfria vid nästa upphandling av linje- och servicetrafik och förslag på nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården ska tas fram.

Nyheter i regionplanen

Regionplanen 2023-2025 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till 57,3 miljoner 2023.

Nedan följer några områden som berörs.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Den största satsning kommande år är på personalen i regionens dygnet runt-verksamheter. 30 miljoner satsas i syfte att öka bemanningen på nätter och helger. Yrkeskategorier som får del av satsningen är barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, undersköterskor och skötare.

Nära vård och hälsofrämjande insatser

Flera förändringar är på gång inom hälsovalsuppdraget. Hela uppdraget kommer att arbetas om och planeras börja gälla från halvårsskiftet 2023. Samma sak gäller vårdvalet för psykisk hälsa där det nya uppdraget beräknas gälla från 2024. I båda vårdvalen ska nära vård-perspektivet lyftas in.

Totalt utökas budgeten med 12,3 miljoner till följd av dessa förändringar, utökningar av filialer i Orrefors och Ekerum och att hälsovårdsprogram börjat erbjudas de som är 70 år och äldre.

Digital omställning i sjukvården

Totalt utökas anslaget för det som benämns digital omställning inom hälso- och sjukvården med fyra miljoner.

God och säker vård

Totalt fem miljoner satsas på medicinskteknisk utveckling, Det handlar bland annat om ökade möjligheter till och behov av precisionsdiagnostik för nya målstyrda cancerbehandlingar.

Övrigt

Två miljoner avsätts för resursförstärkning när det gäller strategisk lokalförsörjning och upphandling.

Fyra miljoner viks 2023 för att samarbeta med Linnéuniversitetet när det gäller e-hälsa och att öka förutsättningarna för högkvalitativ vård inom både stad och landsbygd.

Åtta miljoner omfördelas för att öka den arbetsgivarfinansierade utbildningen av sjuksköterskor, barnmorskor, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

1,5 miljoner omfördelas till bastjänstgöring (BT) för läkare, den tjänstgöringsdel som kommer att ersätta allmäntjänstgöringen (AT) framöver. Under 2023 och 2024 kommer sex respektive nio BT-tjänster att erbjudas i regionen.

Avgifter

Högkostnadsskyddet höjs

Högkostnadsskyddet för öppenvård höjs med 100 kronor till 1 300 kronor, samtidigt höjs avgifter vid inläggning till 120 per dygn.

Biljettpriser Kalmar länstrafik

2023 höjs priset i kollektivtrafiken med i genomsnitt 5 procent. Det innebär en höjning på två-sex kronor på en enkelbiljett beroende på hur många zoner man resor.

Utöver det förändras biljett och prismodellen från årsskiftet. Något som innebär ökade intäkter motsvarande 8 miljoner.

Investeringar

Under den kommande planperioden 2023-2025 beräknas Region Kalmar län investera 2,6 miljarder kronor i byggnader och 630 miljoner i inventarier.

De största investeringarna under perioden är det fortsatta arbetet med nya lokaler för specialistpsykiatrin i Västervik, om- och tillbyggnad för strålbehandling vid Länssjukhuset i Kalmar och om- och tillbyggnad för MR-kameror och samordnad kafeteria och restaurang vid Oskarshamns sjukhus.

Bland de nya investeringar som sätter igång under planperioden märks ombyggnad av neonatalenheten vid Länssjukhuset i Kalmar, ombyggnad av medicinavdelning 5 vid Västerviks sjukhus och ny hälsocentral, distriktsrehabilitering och psykiatrisk öppenvård i gemensamma lokaler i Mönsterås.

Ekonomi

Region Kalmar län budgeterar för ett underskott på knappt 153 miljoner för 2023. Genom att ta i anspråk lika mycket ur den resultatutjämningsfond som bildats av överskott från tidigare år nås ett nollresultat. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning varken nås 2023 eller de två påföljande åren.  För 2024 budgeteras för -115 miljoner, som kommer att täckas ur resultatutjämningsfonden och för 2025 landar resultatet på 42 miljoner. Det sista året i regionplanen bedöms dock som mycket osäkert.

Regionens resultatbudget för 2023 slutar på en nettokostnad på knappt 9,6 miljarder kronor. Intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 9,4 miljarder kronor.

Skattesatsen föreslås oförändrad, 11:86.

Oppositionens yrkanden

Vid regionstyrelsens sammanträde på torsdagen presenterade oppositionspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna 47 gemensamma förslag på förändringar i regionplanen. De innebär satsningar på 80,9 miljoner kronor och lika mycket i besparingar eller intäktsförstärkningar.

M och KD reserverade sig gemensamt till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att Region Kalmar län verkar för ett Kalmarlänspaket inom infrastrukturen för att komma ifall efter alla år av eftersatta investeringar.
 • Att regionen sätter tydliga mål och krav på kulturverksamheter att öka inslaget av sponsring.
 • Att regionfullmäktige beslutar om en målsättning för hur många listade patienter varje läkare ska ansvara för.
 • Att regionen öppnar fler vårdplatser.
 • Att regionen utvecklar en digital hälsocentral.
 • Att det inrättas en personalkriskommission.
 • Att det startas ett pilotprojekt med arbetstidsförkortning inom akutsjukvården.
 • Att det införs reklam på bussar och tåg.
 • Att det införs tidsdifferentierade biljettpriser i kollektivtrafiken genom att priset sänks med 15 procent på icke-rusningstider.
 • Att regionen höjer avgifterna för uteblivna sjukvårdsbesök.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 61 yrkanden. Man vill totalt gör besparingar på 117,7 miljoner och satsningar på 115 miljoner i budgeten för 2023.

Sverigedemokraterna reserverade sig bland annat för:

 • Att regionen ska upphöra att finansiera klimatkompensation.
 • Att kulturinstitutioner ska stimuleras att öka sin grad av självfinansiering och att i högre grad söka samarbete och stöd även från privata aktörer.
 • Att 20 miljoner per år anslås för att accelerera arbetet med införande av Hemsjukhusets arbetssätt vid samtliga länets hälsocentraler.
 • Att tolkning till fullgod svenska alltid ska erbjudas om en patient så önskar.
 • Att ingen vårdpersonal ska anställas som inte kan skriva eller tala god svenska. Möjligheten att införa krav på svenskkunskaper vid anställning inom sjukvården ska utredas liksom ett språkverktyg i syfte att bättre kunna bedöma medarbetares språkkompetens.
 • Att en egenavgift införs för språktolkning vid icke-akut vård i de fall annan ersättning för tolkningen inte utgår till regionen och patienten ifråga vistats i Sverige i två år eller längre.
 • Att utreda möjligheten att stimulera fler sjuksköterskor som i dag arbetar som chefer och handläggare i regionen att helt eller delvis återvända till sjuksköterskeyrket.
 • Att det generella effektiviseringskravet på en procent tas bort. Istället införs riktade besparingar på administrationen.
 • Att tandvården från 2023 ska vara avgiftsfri för alla från 85 år och uppåt och att avgifter reduceras med hälften för alla 80-84 år.

Regionplanen 2023-2025 går nu vidare till regionfullmäktige som sammanträder 23-24 november.

Uppdaterad 31 oktober 2022 Lämna synpunkter på innehållet