Ordförandeklubbans slås i bordet
Pressmeddelande 2019-10-31

Budget 2020 och regionplan 2020-2022

Region Kalmar län står inför flera utmaningar de kommande åren. För att klara dessa krävs en höjning av regionskatten.

I det budgetförslag som på torsdagen antogs av regionstyrelsens majoritet och som nu går vidare till regionfullmäktige pekas dels på globala som regionala utmaningar ut, dels på den demografiska utvecklingen med fler äldre och behov av fler i arbete.

Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. Det handlar om att utveckla länets naturresurser på ett effektivt sätt. Särskilt pekas behovet av att skydda råvattnet i samhällsplaneringen ut.

Region Kalmar län ska arbeta för ökad konkurrens- och utvecklingskraft i alla delar av länet. Bra tillgänglighet både digitalt och för transporter är viktiga. Arbetskrafts- och kompetensförsörjning är en avgörande fråga för länets tillväxt.

Att andelen äldre ökar och att färre människor i arbete ska försörja fler ställer krav på att få fler personer i arbete. Inte minst insatser för att få fler utrikesfödda i sysselsättning är avgörande. Med urbaniseringen blir utmaningen större på landsbygden.

En av Region Kalmar läns viktigaste uppgifter är att främja en jämlik och jämställd hälsa bland invånarna. Sundare levnadsvanor anses kunna minska hjärt- och kärlsjukligheten med 80 procent. Det förebyggande hälsoarbetet är en viktig pusselbit för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar.

En långsiktig omställning till en modern nära vård i Kalmar län så att mer resurser styrs till de delar av vården som har bäst förutsättningar att möta patienten utifrån sjukdomstillstånd. I framtiden kommer en del av dagens sjukhusvård att ske i hemmet eller i ett särskilt boende.

För att klara målen som sätts upp i regionplanen 2020-2022 föreslås en skattehöjning på 49 öre till 11,86. Samtidigt behövs effektiviseringar motsvarande en procent av verksamheten. Åtgärderna behövs för en långsiktig stabil ekonomi. Samtidigt sker budgetförstärkningar i hälso- och sjukvården på 110 miljoner 2020.

Regionens ekonomiska mål är två procents överskott av skatter, utjämning och generella statsbidrag och att investeringar ska ske utan upplåning. Den förslagna budgeten för 2020 och regionplanen för 2020-2022 innebär detta.

Regionplanen innehåller också totalt 11 olika nya utredningsuppdrag. Bland annat ska Region Kalmar läns administration och projektverksamhet genomlysas med förslag till effektiviseringar inför regionplan 2021-2023.

Nyheter i regionplanen

Regionplanen 2020-2022 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till knappt 80 miljoner.

Nedan följer några områden som berörs.

Nära vård och hälsofrämjande insatser

Totalt satsas 29,5 miljoner kronor på olika insatser inom det som benämns nära vård och för att främja hälsa. Bland annat blir det följande verksamhetsförändringar:

 • Invånarna ska erbjuda större möjligheter till fast läkarkontakt vid sina hälsocentraler. En satsning på 15 miljoner kronor.
  Utveckling mot mobila team och hembesök av flera kompetenser från flera olika verksamheter. En utökning med 3 miljoner.
 • Ett försök med psykiatrisk personal som följer med ambulans vid larm om psykisk ohälsa genomförs under 2020. 0,5 miljoner kronor.
 • Riktade hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar införs från 2020 genom en förstärkning av livsstilsmottagningarna. En utökning med 3 miljoner för varje år under planperioden.
 • Tobaksfri utmaning i gymnasiet är en del i det förbyggande arbetet. Arbetssättet kommer nu att spridas i hela länet.

Psykiatrin

Barn- och ungdomspsykiatrin för en förstärkning på 3 miljoner kronor från 2020. Avsikten är att förbättra tillgängligheten.

Enklare regler inom färdtjänsten

I januari 2020 sker en förenkling av regelverket för de personer som har behov av färdtjänst. För att genomföra det utökas anslaget för färdtjänst och riksfärdtjänst med 1,5 miljoner kronor.

Digital utveckling

15,6 miljoner satsas nästa år för digital omställningen i hälso- och sjukvården. Det handlar exempelvis om att fortsätta utveckla bildhanteringen och skapa gemensamma rutiner vid vårddokumentationen vilket kan leda till minska administration. Satsningen byggs på 2021 och 2022.

Regional utveckling

Tre miljoner satsas 2020 för att skapa långsiktiga strukturer för att stödja den regionala utvecklingen. Anslaget kommer att byggas på med två miljoner 2021 och 2022.

Goda arbetsvillkor

Tio miljoner kronor satsas på att öka attraktiviteten att rekrytera eller behålla medarbetare vid dygnet runt-verksamheter. Två miljoner läggs på utbildning av medicinska sekreterare vid Högalids folkhögskola och 1,5 miljoner för att klara övergången till bastjänstgöring när läkarprogrammet förändras och AT-tjänstgöring försvinner.

Tidigare beslut som genomförs 2020-2022

Beslut från föregående regionplan påverkar verksamheten kommande år när det gäller läkarutbildningen, utökning av antalet AT-läkartjänster och kombinationstjänster, uppdragsutbildning för specialisttandläkare och repetetiv transkraniell magnetstimulering - rTMS - som införs som ny metod inom psykiatrin för behandling av depression. Totalt handlar det om verksamhetsförändringar för 7,6 miljoner kronor.

Avgifter

Distanskontakt

En avgift för distanskontakt via telefon eller annan teknik införs på 200 kronor. Den tas ut när kontakten sker på patientens initiativ eller efter en tidigare överenskommelse om att distanskontakten ersätter ett fysiskt besök. Avgiften tas inte ut om det är vården som söker kontakt eller vid kontakt med sjukvårdsrådgivning.

Pneumokockvaccination

Riskgrupper eller anhöriga till person som är bärare av penicillinresistenta pneumokocker erbjuds från 1 januari kostnadsfri vaccination utan besöksavgift. Till riskgrupperna räknas personer med en rad olika sjukdomstillstånd eller nedsatt immunförsvar eller andra nedsatta funktioner. Också personer över 65 år erbjuds gratis vaccination.

Justerad tandvårdstaxa

En översyn av taxan innebär en höjning på 2,2 procent för att kompensera för ökade kostnader avseende löner, material, tandteknik men också förändringar av de nationella referenspriserna.

Uteblir man från ett bokat besök i tandvården kommer alla från 18 års ålder att få betala vuxenavgift.

Biljettpriser KLT

2020 höjs priset på enkelbiljetter, periodkort och egenavgifter i färdtjänsten med i genomsnitt 2,5 procent. Det innebär en höjning på en krona upp till fem zoners resa för vuxna. För barn och ungdomar kommer höjningen först vid en resa över sju zoner.

En annan nyhet är införandet av fritidsbiljett för barn och ungdomar som gäller obegränsat antal resor i hela länet efter skoltid. Priset blir 1 200 kronor per termin.

Investeringar

Under den kommande planperioden 2020-2022 beräknas Region Kalmar län investera 1,6 miljarder kronor i byggnader och 497 miljoner i inventarier.

De största investeringarna 2019-2021 är fortsatt nya lokaler för specialistpsykiatrin i länet. Årsskiftet 2021/2022 kommer de nya lokalerna i Kalmar att tas i bruk. Den totala investeringsramen är på 972,8 miljoner kronor. När det gäller Västervik kommer underlag för genomförandebeslut att ligga framme vid årsskiftet.

En annan stor investering är nya lokaler för neonatalvården i både Västervik och Kalmar. Investeringsramen ligger på 141,7 miljoner kronor.

Vid Länssjukhuset i Kalmar planeras för en om- och tillbyggnad för onkologi och strålbehandling med en ny accelerator. Investeringsramen uppgår till 264 miljoner.

Vid Västerviks sjukhus är det medicinavdelningar 4 och 6 som ska byggas om. Det beräknas kosta 49,3 miljoner kronor. Det behöver också byggas om i samband med att en autoklaver vid sterilcentralen ska bytas ut. Kostnad 4,4 miljoner kronor.

Andra investeringar under planperioden är en familjecentral i Vimmerby, nya lokaler i Högsby där hälsocentralen, samrehabiliteringen och folktandvården kan samlas och en ny ambulansstation i Virserum.

Samtidigt satsas 120 miljoner på tekniska reinvesteringar i sjukhusbyggnaderna och 51 miljoner på energieffektiviseringar.

Ekonomi

Region Kalmar län budgeterar för ett överskott på 202 miljoner för 2020. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning nås. För 2021 och 2022 budgeteras för resultat på 189 respektive 175 miljoner.

Regionens resultatbudget för 2020 slutar på en nettokostnad på 8,2 miljarder kronor. Intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 8,4 miljarder kronor.

Skattesatsen hojs med 49 öre från 2020 och blir 11.86.

Oppositionens yrkanden

Vid regionstyrelsens sammanträde på torsdagen presenterade den samverkande oppositionen Moderaterna och Kristdemokraterna 96 gemensamma förslag på förändringar i regionplanen

M och KD skiljer sig dock åt om hur förslagen ska finansieras.

Moderaterna vill inte se någon skattehöjning utan lägger istället besparingsförslag på sammanlagt 252,5 miljoner och satsningar på totalt 6 miljoner.

Kristdemokraterna föreslår en skattehöjning på 25 öre motsvarande 122,5 miljoner i intäkter, samtidigt som man precis som Moderaterna vill sänka regionen överskottsmål till 1,2 procent vilket motsvarar 100 miljoner kronor. Utöver det vill KD spara 86,5 miljoner, samtidigt som man gör satsningar på 64 miljoner.

M och KD reserverade sig gemensamt till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att stärka onkologin och skapa cancercentrum i både Kalmar och Västervik.
 • Att kollektivtrafikens självfinansieringsgrad ska öka.
 • Att den politiska organisationen ses över och en effektivare mötesstruktur skapas.
 • Att se över och senarelägga kommande investeringar.
 • Att bygga helikopterplattor i anslutning till samtliga sjukhusen i Kalmar och Västervik för att kunna möjliggöra transporter med ambulanshelikopter.
 • Att utreda flexibla anställningsformer såsom nattjänster, för att attrahera exempelvis studenter och seniorer.
 • Att delar av kostnaden för hyrbemanningen satsas på egna medarbetare.
 • Att stimulera införande av äldremottagningar med mer tid avsatt för varje patient.
 • Att tydligare mål och krav ställs på kulturinstitutioner i länet att öka självfinansieringsgraden.
 • Att pendeltågstrafik hela sträckan Växjö-Kalmar och längs Stångådalsbanan startar under planperioden.

Moderaterna reserverade sig också till förmån för bland annat följande i sitt finansieringsförslag:

 • Att avgiften vid uteblivet besök ska höjas till 500 kronor och till 1 000 kronor om man uteblir från operation eller behandling.
 • Att spara 75,5 miljoner på icke-patientnära administration. Framför allt pekar man på att minska IT-kostnaderna.
 • Att Kalmar länstrafik ska öka reklamintäkterna med 5 miljoner.
 • Att satsa 3 miljoner vardera på barn- och ungdomspsykiatrin och regional utveckling.

Kristdemokraterna reserverade sig till förmån för bland annat följande i sitt finansieringsförslag:

 • Att spara 30 miljoner på icke-patientnära administration och ytterligare 25 miljoner på IT-förvaltningen.
 • Att begränsa skattehöjning till 25 öre istället för 49 örs som är majoritetens förslag.
 • Att satsa 20 miljoner på ambulanshelikopter, 6 miljoner för kortare köer till BUP och 3 miljoner till tjocktarmscancerscreening.
 • Att satsa 25 miljoner på medarbetarna utöver majoriteten.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 56 yrkanden i samband med regionplanens behandling. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär besparingar på 102 miljoner. Det handlar om bland annat minskad administration, kultur och politikerarvoden. Samtidigt vill partiet satsa 102 miljoner under nästa år. Satsningarna riktar sig främst till att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor för personalen, ”hemsjukhus” med fler hembesök av läkare åtgärder, tandvård och kvinnors hälsa. SD ställer sig bakom skattehöjningen på 49 öre till 11,86.

 • Att Region Kalmar län ska agera för att minska asyl- och anhöriginvandring genom brev till regeringen.
 • Att införa en egenavgift vid språktolkning vid icke-akut vård om patienten vistas i Sverige i två är eller längre.
 • Att på flera områden i regionplanen stryka ordet mångfald eller kulturell mångfald.
 • Att tjänsten 1177.se kontinuerligt utvärderas så att den håller högsta kvalitet och säkerhet.
 • Att göra en översyn och minska kostnaderna för IT-konsulter och teknisk konsultation då kostnaderna fördubblats de senaste två åren.
 • Att höja avgiften för uteblivet besök till 400 kronor och för uteblivet besök för operation till 1 500 kronor.
 • Att införa avgiftsfri tandvård för alla över 85 år från och med 2020.
 • Att utreda möjligheten att disponera ett visst antal bostäder för nyanställd sjukvårdspersonal.
 • Att säkerhetsklassade vårdplatser inrättas med start på Länssjukhuset i Kalmar.
 • Att en ny kulturplan tas fram för Region Kalmar län med fokus på det svenska kulturarvet.

Vänsterpartiet hade 42 olika yrkanden i samband med regionplanens behandling. I fem fall fick partiet med sig majoriteten på sina förslag antingen i sin helhet eller delar av dem. V reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att i egen regi införa sommarlovskort inom kollektivtrafiken för barn och unga.
 • Att sprututbyte också ska kunna erbjudas missbrukare i Västervik.
 • Att utreda att införa en mobil röntgen så att äldre och sköra patienter kan vara kvar i en trygg och känd miljö.
 • Att genomföra försök med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på minst en arbetsplats i regionen under två år.
 • Att sänka regionrådens arvode med 20 000 kronor i månaden, en besparing på 3,6 miljoner kronor.
 • Att utveckla barn- och ungdomshälsan. Kostnad 3,6 miljoner.
 • Att höja skatten till 11,88 istället för majoritetens 11,86.
 • Att lokalvården inom region ska ske i egen regi istället för via upphandling.
 • Att redovisa mål för att minska användningen av plast och engångsartiklar inom regionen.
 • Att se över användningen av förmånsbilar så att de endast erbjuds dem som behöver den för arbetsresor.

Regionplanen 2020-2022 går nu vidare till regionfullmäktige som sammanträder 19-20 november.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet