Pressmeddelande 2018-11-12

Bra betyg för länets psykiatri

Länets psykiatri får genomgående högre betyg än genomsnittet för landet. Det visar resultatet av Nationell patientenkät som redovisas i dag.

Totalt är det cirka 950 patienter inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin som under mars-maj fått möjlighet att svara på frågor om upplevelsen av sitt senaste besök eller inläggning. Då det rör sig om ett litet antal personer som ingår för rättspsykiatrin och den slutna barn- och ungdomspsykiatrin sker ingen redovisning på landstingsnivå för dessa verksamheter.

När det gäller öppenvården inom barn- och ungdomspsykiatrin blir betyget i alla sju dimensionerna – helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet - högre än genomsnittet för landet. Exempelvis säger nästan nio av tio föräldrar i enkäten att de skulle rekommendera mottagningen inom barn- och ungdomspsykiatrin om det gällde ett annat barn i samma situation.

Också för vuxenpsykiatrin – både den öppna och slutna delen - ligger siffrorna över medel i fem av de sju dimensionerna.

Två tydliga förbättringsområden i länet, men också genomgående för hela landet, är det som hör samman med kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. Det gäller både för vuxen- som barn- och ungdomspsykiatrin.

- Nationell patientenkät är ett värdefullt instrument i vårt förbättringsarbete. Vi får reda på vad våra patienter tycker är bra, men också vad vi kan förbättra. Inte minst är de öppna kommentarerna viktiga för oss, säger psykiatridirektör Florence Eddyson Hägg i en kommentar.

Just bristen på kontinuitet kommer igen i många av de öppna svaren. Patienterna pekar på att de inte får möta samma läkare vid ett återbesök. Eller som en patient uttrycker det:

"Tycker det är synd att man inte får träffa samma läkare kontinuerligt då jag upplever att det skulle underlätta för mig eftersom det då är en läkare som känner mig."

Andra synpunkter som kommer fram är att det är långa väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin. Många uttrycker sig positivt om vården som de själva eller deras barn fått och kommer med förbättringsförslag:

"Att samordna vårdinsatser till hemort, det skulle gynna alla och underlätta för alla inblandade."

"Jag är mycket imponerad av den höga kvaliteten på ABC i Kalmar och mycket tacksam för den utmärkta vård vi får där."

Fakta/ Nationell patientenkät

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Undersökningen består av sex delar, barn- och ungdomspsykiatri öppen- och slutenvård, vuxenpsykiatri öppen- och slutenvård, rättspsykiatri öppen- och slutenvård. Då antalet enheter och patienter varierar stort är det enbart öppenvården inom vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin samt den slutna vården inom vuxenpsykiatrin som redovisas nedbrutet per landsting/region.

Enkäten gjordes efter en ny metod där medarbetare inom psykiatrin delade ut enkäten i samband med att patienterna låg inlagda eller besökte en mottagning. Svarsfrekvensen är därför högre än tidigare år.

Enkäten delades ut till patienter i anslutning till ett besök/vistelse i den öppna eller slutna psykiatriska vården under perioden 1 mars – 31 maj 2018.

 

Läs mer om nationella patientenkäten

Uppdaterad 23 november 2018 Lämna synpunkter på innehållet